Nanologicas valberedning utsedd

I enlighet med beslut på årsstämman den 31 maj 2016 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning.

Eftersom inte alla av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna önskat utse sådan representant
har, i enlighet med beslut på årsstämman den 31 maj 2016, den fjärde största aktieägaren/
ägargruppen tillfrågats och så vidare intill dess att valberedningen nu består av fyra ledamöter. 

Nanologicas valberedning inför årsstämman 2017 utgörs av:

  •  Thomas Eldered, utsedd av Flerie Invest
  •  Robert Taflin, utsedd av Paui AB
  •  Giovanni Fili, utsedd av Opis Luma AB
  •  Gisela Sitbon, styrelseordförande

Valberedningen representerar tillsammans 36,1 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget per den 30 september 2016. Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2017 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer. Årsstämman 2017 hålls i Stockholm den 1 juni.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Nanologicas valberedning kan göra det via e-post till valberedning@nanologica.com senast den 31 januari 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gisela Sitbon, Styrelsens Ordförande
Tel: +46 70 282 55 58 eller e-post: gisela.sitbon@telia.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsformulering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 20 medarbetare. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Denna information är sådan information som Nanologica AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30  november 2016.