Nanologicas företrädesemission registrerad – omvandling av BTA till aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONG KONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Nanologica AB:s (publ) företrädesemission av aktier som avslutades den 5 oktober 2022 har idag registrerats hos Bolagsverket. Företrädesemissionen tecknades till 85 procent och innebar att bolaget tillfördes 79,8 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är den 11 november 2022. Avstämningsdag är den 15 november 2022, varefter BTA omvandlas till aktier. De nyemitterade aktierna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/VP-konto den 17 november 2022.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Nanologica med cirka 3 272 151 SEK genom utgivande av 7 980 316 aktier. Efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket uppgår aktiekapitalet till cirka 14 820 923 SEK och antalet aktier till 36 146 142 aktier.

ISIN-kod för aktie i Nanologica, kortnamn NICA: SE0005454873

ISIN-kod för BTA i Nanologica, kortnamn NICA BTA: SE0018689077

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johanna Johansson, Director IR, Communications and Marketing
Tel: +46 72 211 21 90 eller e-post: ir@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande när det gäller att kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar, vilket skapar möjligheter för att ta fram unika produkter. Genom de två affärsområdena, kromatografi och drug development, strävar bolaget efter att öka tillgänglighet till kostnadseffektiva läkemedel och innovativa behandlingar inom sjukvården, till gagn för patienter runt om i världen. Inom kromatografi strävar bolaget efter att göra insulin och andra peptidläkemedel tillgängliga för fler behövande patienter genom att sänka kostnaden för tillverkningen. Inom drug development utvecklar Nanologica en unik drug delivery-plattform för lokal leverans av läkemedel till lunga i syfte att tillhandahålla nya behandlingsmöjligheter för patienter med lungsjukdomar. Nanologica har huvudkontor i Södertälje och Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Nasdaq Stockholm Main Market sedan 29 mars, 2022. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.