Nanologica tillförs 55,4 MSEK i fulltecknad företrädesemission

Styrelsen för Nanologica AB (publ) (”Nanologica” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den nyemission av aktier med företrädesrätt för Nanologicas aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 7 februari 2020 och som godkändes av extra bolagsstämma den 26 februari 2020. Företrädesemissionen fulltecknades och Nanologica tillförs därmed 55,4 MSEK före emissionskostnader, med följd att Bolaget säkerställer finansiering för fortsatt produktionsetablering av silika samt utveckling av Bolagets drug delivery-plattform.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

 

Teckningsperioden i Nanologicas nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare avslutades den 26 mars 2020. Villkoren i Företrädesemissionen innebar att tre (3) innehavda aktier i Nanologica berättigade till teckning av en (1) ny aktie till teckningskurs 10,00 SEK.

Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen fulltecknades, där 42,0 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och 11,5 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Resterande andel, motsvarande 46,4 procent, tecknades av Bolagets största aktieägare, Thomas Eldered via bolaget Flerie Invest AB, i enlighet med garantiåtagande. Nanologica tillförs därmed 55,4 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 2,9 MSEK.

Ett administrativt förbiseende har resulterat i att de teckningsrätter som Andreas Bhagwanis bolag, Vega Bianca AB, skulle ha använt för teckning avyttrades. Vega Bianca AB har därför tecknat 528 800 aktier utan företräde, vilket motsvarar detta bolags andel i Företrädesemissionen.

Vi är väldigt glada över det stöd och förtroende som aktieägarna, trots rådande oro på börsen, visat för Nanologica. Kapitalet från emissionen säkerställer finansiering för fortsatt produktionsetablering av silika samt utveckling av Bolagets drug delivery-plattform. Stärkta av detta fortsätter nu arbetet med att utveckla Bolagets kommersiella kapacitet för att kunna nå ökade säljvolymer och förbättrade marginaler”, säger Andreas Bhagwani, vd Nanologica.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen för Företrädesemissionen har skett i enlighet med de principer som anges i EU-tillväxtprospektet som offentliggjordes den 10 mars 2020. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds till respektive tecknare. Aktier skall betalas i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan.

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 2 271 478,08 SEK till sammanlagt 9 085 913,14 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 5 539 815 till sammanlagt 22 159 262.

Handel med betald tecknad aktie (BTA) sker på Spotlight Stock Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske senast under vecka 16, 2020.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB och Advokatfirman Lindahl KB är finansiell respektive legal rådgivare till Nanologica i anledning av Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, IR Nanologica
Tel: +46 72 211 21 90 eller e-mail:
johanna.johansson@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom drug delivery (läkemedelsformulering), dels inom kromatografi, en teknik som används för separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare behandlingar av patienter världen över genom teknikplattformen NLAB Silica™. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.