Nanologica offentliggör prospekt och ny finansiell information som återfinns i prospektet

Prospekt avseende Nanologica AB:s (publ) (”Nanologica” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för Nanologicas aktieägare om 55,4 MSEK har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

Prospekt avseende Nanologica AB:s (publ) (”Nanologica” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för Nanologicas aktieägare om 55,4 MSEK har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt sammanfattande folder och anmälningssedlar kan erhållas från Nanologica och Erik Penser Bank och hålls tillgängliga på Nanologicas webbplats (www.nanologica.com), på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se) samt på Aktietorgets webbplats (www.aktietorget.se). Folder samt kompletterande information om Nanologicas företrädesemission kommer även att sändas per post till Nanologicas direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare i anslutning till att teckningsperioden inleds.

Ny finansiell information som återfinns i prospektet 

I prospektet framgår Nanologicas kapitalstruktur, nettoskuldsättning och tillgångar per den 31 januari 2018. Den nya finansiella informationen återges nedan. Informationen har inte granskats av Bolagets revisor.

Eget kapital och räntebärande skulder per den 31 januari 2018

KSEK 2018-01-31
Kortfristiga räntebärande skulder
Mot borgen 0
Mot säkerhet1 17 131
Blancokrediter 0
Summa kortfristiga räntebärande skulder 17 131
Långfristiga räntebärande skulder
Mot borgen 0
Mot säkerhet1 2 631
Blancokrediter 0
Summa långfristiga räntebärande skulder 2 631
Eget kapital
Aktiekapital 1 893
Övrigt tillskjutet kapital 0
Reserver 90 604
Balanserat resultat inklusive årets resultat2 -90 346
Summa eget kapital 2 151
Summa eget kapital och räntebärande skulder 21 913

1 I form av företagsinteckningar (5 000 KSEK) samt övriga ställda panter (50 KSEK).

2 Redovisas per den 31 december 2017.

Nettoskuldsättning per den 31 januari 2018

KSEK 2018-01-31
A. Kassa 5 609
B. Likvida medel 0
C. Lätt realiserbara värdepapper 0
D. Summa likviditet (A+B+C) 5 609
E. Kortfristiga räntebärande fordringar 716
F. Kortfristiga skulder till kreditinstitut 0
G. Kortfristig del av långfristiga skulder 1 131
H. Andra kortfristiga räntebärande skulder 16 000
I. Summa kortfristiga räntebärande skulder (F+G+H) 17 131
J. Kortfristig nettoskuldsättning (I-E-D) 10 806
K. Långfristiga skulder till kreditinstitut 2 631
L. Emitterade obligationer 0
M. Andra långfristiga räntebärande skulder 0
N. Summa långfristiga räntebärande skulder (K+L+M) 2 631
O. Nettoskuldsättning (J+N) 13 437

Tillgångar per den 31 januari 2018

Immateriella anläggningstillgångar

Nanologicas immateriella anläggningstillgångar består av patent och balanserade forsknings- och utvecklingskostnader. Immateriella anläggningstillgångar uppgick per den 31 januari 2018 till 6 369 KSEK.

Materiella anläggningstillgångar

Nanologicas materiella anläggningstillgångar består av maskiner och inventarier samt installationer i fastighet. Materiella anläggningstillgångar uppgick per den 31 januari 2018 till 1 504 KSEK.

Finansiella anläggningstillgångar

Nanologicas finansiella anläggningstillgångar består av aktier i onoterade svenska och utländska koncernföretag. Finansiella anläggningstillgångar uppgick per den 31 januari 2018 till 199 KSEK.

Emissionen i sammandrag

  • Aktieägare i Nanologica erhåller en (1) teckningsrätt per aktie som innehas på avstämningsdagen den 18 april 2018. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av tre (3) nyemitterade aktier.
  • Emissionskursen är 4,00 SEK per aktie.
  • Bolaget tillförs vid full teckning 55,4 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckning sker under perioden 20 april – 4 maj 2018.
  • Handel i teckningsrätter sker under perioden 20 april – 2 maj 2018.
  • I samband med företrädesemissionen har Nanologica erhållit teckningsförbindelser från ett antal större aktieägare, däribland Bolagets VD Andreas Bhagwani, samt ingått avtal om emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtagande uppgående till totalt cirka 48 MSEK, motsvarande cirka 86,6 procent av emissionsbeloppet.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Nanologica i samband med nyemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legala rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, VD i Nanologica

Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post andreas.bhagwani@nanologica.com

Kort om Nanologica

Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 14 medarbetare av 8 nationaliteter och varav 8 med doktorsgrad. För ytterligare information, besök www.nanologica.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nanologica AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 april 2018 kl. 08:30 CET.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Nanologica AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Nanologica kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget har offentliggjort idag den 17 april 2018. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Nanologica AB för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsrätter eller betalda tecknade aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Nanologica AB och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.