Nanologica offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONG KONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Nanologica AB (publ) (”Nanologica” eller Bolaget”) offentliggjorde den 23 augusti 2022 att styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier motsvarande cirka 94 MSEK (”Företrädesemissionen”). Styrelsens beslut om Företrädesemissionen godkändes vid en extra bolagsstämma den 15 september 2022. Ett prospekt, som upprättats med anledning av Företrädesemissionen har idag den 20 september 2022 godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Nanologicas hemsida www.nanologica.com.

Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera intensifierade satsningar och investeringar inom affärsområdet preparativ kromatografi för att stärka Bolagets konkurrenskraft och nyttja de gynnsamma marknadsförutsättningarna.

Prospekt
Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 20 september 2022, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, som innehåller fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.nanologica.com samt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets och Aktieinvest respektive hemsidor. I anslutning till att teckningsperioden inleds kommer en sammanfattningsfolder att sändas per post till Nanologicas direktregistrerade aktieägare. Sammanfattningsfoldern finns även tillgänglig på Bolagets hemsida www.nanologica.com.

Företrädesemissionen i sammandrag

  • En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
  • Teckningskursen är 10,00 SEK per aktie.
  • Handel i teckningsrätter sker under perioden 21– 30 september 2022.
  • Teckning av aktier sker under perioden 21 september – 5 oktober 2022.
  • Företrädesemissionen omfattar högst 9 388 608 nya aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Nanologica cirka 94 MSEK före transaktionskostnader, vilka uppskattas till cirka 3,5 MSEK.
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 47,6 procent av teckningsförbindelser och är garanterad upp till 85 procent.

För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till offentliggjort prospekt.

Presentationstillfälle
Den 27 september 2022, kl 12.00 inbjuds till en presentation och frågestund med Nanologicas vd Andreas Bhagwani hos Infront Direkt Studios, Kungsgatan 33, 115 56 Stockholm. Anmälan sker till ir@nanologica.com. Presentationen kommer även att sändas live via länk.

Rådgivare
Zonda Partners och Advokatfirman Lindahl agerar finansiell respektive legal rådgivare till Nanologica i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johanna Johansson, Director IR, Communications and Marketing
Tel: +46 72 211 21 90 eller e-post: ir@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande när det gäller att kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar, vilket skapar möjligheter för att ta fram unika produkter. Genom de två affärsområdena, kromatografi och drug development, strävar bolaget efter att öka tillgänglighet till kostnadseffektiva läkemedel och innovativa behandlingar inom sjukvården, till gagn för patienter runt om i världen. Inom kromatografi strävar bolaget efter att göra insulin och andra peptidläkemedel tillgängliga för fler behövande patienter genom att sänka kostnaden för tillverkningen. Inom drug development utvecklar Nanologica en unik drug delivery-plattform för lokal leverans av läkemedel till lunga i syfte att tillhandahålla nya behandlingsmöjligheter för patienter med lungsjukdomar. Nanologica har huvudkontor i Södertälje och Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Nasdaq Stockholm Main Market sedan 29 mars, 2022. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (“Prospektförordningen”).

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 20 september 2022. Prospektet kommer att godkännas och registreras av Finansinspektionen som är behörig myndighet enligt Prospektförordningen samt offentliggöras av Bolaget och hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.nanologica.com efter att sådant godkännande erhållits. Finansinspektionens kommande godkännande av prospektet ska inte uppfattas som något slags stöd för Bolaget eller för kvaliteten på de värdepapper som avses i prospektet. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen. Nanologica har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon annan medlemsstat i EES utöver Sverige. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna aktier i Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Nanologicas avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Nanologica har gjort efter bästa förmåga men som Nanologica inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Nanologica. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.