Nanologica offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i Nanologica AB (publ) (”Nanologica” eller ”Bolaget”) har med anledning av den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 7 februari 2020 (”Företrädesemissionen”) upprättat ett prospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Offentliggörande av prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 10 mars 2020, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.nanologica.com samt på Erik Penser Banks webbplats www.penser.se. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats www.fi.se. I anslutning till att teckningsperioden inleds kommer en sammanfattningsfolder att sändas per post till Nanologicas direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare.

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Aktieägare i Nanologica erhåller en (1) teckningsrätt per aktie som innehades på avstämningsdagen den 9 mars 2020.
  • Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Nanologica.
  • Teckningskursen är 10,00 SEK per aktie.
  • Handel i teckningsrätter sker under perioden 12 – 24 mars 2020.
  • Teckning av aktier sker under perioden 12 – 26 mars 2020.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 55,4 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,9 MSEK. Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom avsiktsförklaringar, teckningsförbindelser samt emissionsgarantier från befintliga aktieägare.

För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till offentliggjort prospekt.

Presentationstillfälle

  • 24 mars 2020, kl 18.00, Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27, 103 91 Stockholm, vd Andreas Bhagwani. Enkel måltid serveras. Anmälan sker till seminarium@penser.se.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB och Advokatfirman Lindahl KB är finansiell respektive legal rådgivare till Nanologica i samband med Företrädesemissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, IR Nanologica
Tel: +46 72 211 21 90 eller e-mail:
johanna.johansson@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom drug development, dels inom kromatografi, en teknik som används för separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare behandlingar för patienter världen över genom teknikplattformen NLAB Silica™. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

 

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Nanologica AB (publ) och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte registrerats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Nanologica har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till kvalificerade investerare.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.