Nanologica ingår uppdragsavtal med Vicore Pharma till ett värde om upp till 8 MSEK

Nanologica AB har inom projektet med Vicore Pharma fått i uppdrag att inleda föreberedelsearbeten för tillverkningen av GMP-klassificerat material. Avtalets värde uppgår till upp till 8 MSEK.

 Projektet VP02 syftar till att kunna leverera den aktiva substansen lokalt i lunga genom att formulera den med hjälp av Nanologicas teknologiplattform för inhalation, NLAB Spiro™, vilken utgörs av biologiskt nedbrytbara nanoporösa mikrosfärer som kan laddas med API. Denna metod kan potentiellt maximera upptaget av läkemedlet lokalt, medan effekter på resten av kroppen minimeras.

Nanologica ska enligt avtalet leda processen för tillverkning av GMP-klassificerat material. Tillverkningen ska ske med Nanologicas teknologi hos kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solution, vars anläggning är GMP-certifierad. Nanologica ska leda tekniköverföring av bolagets teknologi till Sterling Pharma Solutions liksom verifiera produktionsmetoden i industriell skala.

Projektet med Vicore Pharma är oerhört intressant och avancerar i och med uppstart av GMP-processen mot klinik. Detta fortsatta förtroende validerar de möjligheter vi ser med vår drug delivery-plattform och vi ser fram emot att ta oss an uppgiften”, kommenterar Andreas Bhagwani, vd Nanologica.

Avtalet är uppdelat i två faser, där första fasen relaterar till teknologiöverföring och verifiering av produktionsprocess. Efter första fasen är godkänd inleds den andra fasen som innebär produktion. Avtalet relaterar till pressmeddelande daterat 28 januari 2020, i vilket Nanologica annonserade att slutförhandlingar med ett läkemedelsbolag inletts.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, IR Nanologica
Tel: +46 72 211 21 90 eller e-mail:
johanna.johansson@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom drug development, dels inom kromatografi, en teknik som används för separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare behandlingar för patienter världen över genom teknikplattformen NLAB Silica™. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Om NLAB Spiro
NLAB Spiro™ är Nanologicas teknologiplattform för inhalation. Plattformen består av biologiskt nedbrytbara nanoporösa mikrosfärer som kan laddas med API:er. Mikrosfärerna är mellan 2 µm och 5 µm med en tight storleksdistribution, vilket gör att de kan nå den del av lungan där de ska verka. Mikrosfärerna är icke-aggregerande och uppträder som ett fritt flödande pulver anpassat för inhalation. Partiklarna löses upp i simulerad lungvätska och har en hög laddningskapacitet. NLAB Spiro™ kan öka lösligheten och/eller biotillgängligheten av ett API, skydda API:er från nedbrytning och ge en kontrollerad frisättningsprofil, vilket skapar nya möjligheter vid behandling av lungsjukdomar.

Om GMP

GMP, (Good Manufacturing Practice – god tillverkningssed) är ett regelverk som styr tillverkning och packning av läkemedel, livsmedel och hälsokost. Syftet med GMP är att säkerställa att de krav som ställs på produkten uppfylls genom ett systematiskt arbete för att förhindra sammanblandningar och föroreningar och möjliggöra fullständig spårbarhet av råvaror, förpackningsmaterial och slutprodukt.