Nanologica har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Nanologica AB (publ) meddelar att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt bolagets ansökan om att uppta bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen.

Första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad är planerad till tisdagen den 29 mars 2022 och sista dagen för handel på Spotlight Stock Market är planerad till måndagen den 28 mars 2022. Aktien kommer fortsatt att handlas under samma ticker (NICA) och ISIN-kod (SE0005454873). Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med listbytet och aktieägare i Nanologica behöver inte vidta några åtgärder.

Nanologicas styrelse och ledning ser noteringen som ett viktigt steg i Nanologicas fortsatta utveckling och tillväxt. Bolaget betraktar listbytet som ett naturligt steg som återspeglar mognaden i dess verksamhet ur ett kapitalmarknadsperspektiv genom att aktien i större utsträckning görs tillgänglig för såväl svenska som utländska institutionella investerare. Noteringen medför även en kvalitetsstämpel för Nanologica och den utveckling bolaget bedriver.

Jag har haft förmånen att leda och utveckla Nanologica de senaste 11 åren och det är med både stolthet och ödmjukhet som vi nu tar detta steg. Genom att lista aktien på Nasdaq Stockholm ges vi ökad exponering och möjlighet att attrahera institutionella och internationella ägare i större utsträckning. Med den meriterade ledningsgrupp vi har på plats och med en nära förestående produktlansering på bred front är vi redo att växla upp verksamheten till helt nya nivåer”, kommenterar Nanologicas vd Andreas Bhagwani.

Prospekt
För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har upprättats med anledning av noteringen, vilket förväntas att godkännas och registreras av Finansinspektionen samt publiceras på bolagets webbplats i god tid före första handelsdag på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Rådgivare
Advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johanna Johansson, Director IR, Communications and Marketing
Tel: +46 72 211 21 90 eller e-post:
ir@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande när det gäller att kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar, vilket skapar möjligheter för att ta fram unika produkter. Genom de två affärsområdena, drug development och kromatografi, strävar bolaget efter att öka tillgänglighet till innovativa behandlingar och kostnadseffektiva läkemedel inom sjukvården, till gagn för patienter runt om i världen. Inom drug development tillhandahåller Nanologica en unik drug delivery-plattform för lokal leverans av läkemedel till lunga i syfte att tillhandahålla nya behandlingsmöjligheter för patienter med lungsjukdomar. Inom kromatografi strävar bolaget efter att göra diabetesläkemedel tillgängligt för fler behövande patienter genom att sänka kostnaden för tillverkningen. Nanologica har huvudkontor i Södertälje och Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.