Nanologica ett steg närmare milstolpebetalning

Vicore Pharma AB (publ) föreslås vid en extra bolagsstämma besluta om förvärv av INIM Pharma AB, där Nanologica AB har ett mindre ägande. Genomförs förvärvet och den samtidiga nyemissionen erhåller Nanologica en licensavgift om 2 MSEK och ett projekt baserat på Nanologicas teknikplattform startar.

Huvudfokus för Vicore är lungsjukdomar där bolagets läkemedelskandidat, C21, står inför starten av en klinisk fas II-studie inom IPF, idiopatisk lungfibros. Genom förvärvet av INIM utökas Vicores projektportfölj med ytterligare en substans. Denna substans avses användas för lokal behandling av svåra interstitiella lungsjukdomar som IPF i enlighet med det licensavtal som INIM och Nanologica ingick i maj, där Nanologicas formuleringsteknologi appliceras på validerade immunomodulerande läkemedel.

”Vi ser väldigt positivt på affären då den innebär att Nanologicas teknikplattform får en tydlig väg framåt mot kliniska studier. Projektet är högintressant och vi ser fram emot att arbeta med Vicore. Detta innebär också att en första betalning för licensavtalet om 2 MSEK faller ut och att Nanologica får ett mindre delägarskap i Vicore”, säger Nanologicas vd Andreas Bhagwani.

Vicore förvärvar INIM genom en apportemission varvid Nanologica AB får en ägarandel i Vicore om 0,525 procent. Affären förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma i Vicore som förväntas hållas den 13 augusti 2018.

För mer information hänvisas till pressmeddelande från Vicore.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, VD Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post andreas.bhagwani@nanologica.com 

Kort om Nanologica

Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsformulering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av molekyler, ex. läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 16 medarbetare av 8 nationaliteter och varav 8 med doktorsgrad. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore Pharma AB utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. I-Tech AB har utvecklat och kommersialiserar en substans för användning i fartygsfärg för att motverka påväxt av främst havstulpaner på fartygens skrov. Bolagen är baserade i Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified adviser. För ytterligare information se www.vicorepharma.com.

Denna information är sådan information som Nanologica AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2018.