Nanologica beslutar om fullt garanterad nyemission om 22,7 MSEK för att finansiera försäljningssatsning

Styrelsen i Nanologica AB (publ) har beslutat om en nyemission om cirka 22,7 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande.
  • Nanologica inledde i juni en stor satsning på kromatografi genom att bredda verksamheten till att även omfatta kolonner. Breddningen förväntas resultera i att bolaget når en högre intjäning och starkare lönsamhet.
  • Nanologica bildar dessutom ett joint venture med MR Sanghavi & Co. för försäljning av såväl egna som andras kromatografiprodukter i Indien. Den indiska marknaden representerar betydande värden.
  • Som en del i finansieringen av satsningen på att nå en större marknad har styrelsen beslutat att genomföra en nyemission om cirka 22,7 miljoner kronor med företrädesrätt för Nanologicas aktieägare.
  •  De som på avstämningsdagen den 19 september 2016 är registrerade som aktieägare i Nanologica har rätt att teckna tre (3) nya aktier för varje åtta (8) innehavda aktier i bolaget. Teckningskursen har fastställts till 18 kronor per aktie, vilket innebär att nyemissionen, vid fulltecknande, tillför Nanologica cirka 22,7 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningsperioden löper från och med den 21 september till och med den 5 oktober 2016.
  • Fyra av Nanologicas största aktieägare med ett totalt innehav av 40,7 procent av kapitalet har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i emissionen. Största ägaren Thomas Eldered, Mikael Lönn och LMK Ventures leder ett garantikonsortium för återstående del av emissionen. 
  • Nyemissionen förutsätter godkännande från bolagsstämma. Styrelsen kallar till extra bolagsstämma den 12 september 2016. 

Bakgrund och motiv

Nanologica beslutade i juni 2016 att inleda en stor satsning på kromatografi och breddar sin verksamhet till att även omfatta kolonner. Breddningen förväntas resultera i att Nanologica når en högre intjäning och starkare lönsamhet. Bolagets verksamhet har hittills varit fokuserad till att producera och sälja packningsmedia för analytisk kromatografi. Nu har avtal slutits med externa leverantörer om att packa kolonner med det egna packnings­mediet för att sälja dessa under eget varumärke.

Bolaget bildar också ett säljbolag genom ett joint venture med MR Sanghavi & Co., för försäljning av kromatografiprodukter på den indiska marknaden. Nanologica kommer att äga 60 procent av bolaget som får namnet Nanghavi. Den indiska läkemedelsindustrin rankades år 2013 som den tredje största i världen sett till volym och den 14e i värde enligt affärspublikationen Business Standard. Såväl internationella som lokala bolag verkar på marknaden och produkterna exporteras till över 200 länder. MR Sanghavi & Co. är redan en etablerad leverantör till läkemedelsföretag och laboratorier på denna jättemarknad.

De offensiva satsningarna på Indien och på att börja sälja egna kolonner behöver inledningsvis finansieras. Storordern från februari samt den svaga utvecklingen inom Drug Delivery under första halvåret 2016 ställer ytterligare krav på Nanologicas finanser. Styrelsen har därför beslutat att genomföra en nyemission om cirka 22,7 miljoner kronor med företrädesrätt för Nanologicas aktieägare, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma som kommer att hållas den 12 september 2016.

Nyemission

Nanologicas styrelse beslutade den 25 augusti 2016, under förutsättning av godkännande från extra bolagstämma den 12 september 2016, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Nanologicas aktieägare.

Företrädesemissionen innebär att Nanologicas aktiekapital ökas med högst 516 350,04 kronor genom att högst 1 259 305 nya aktier emitteras. Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Nanologica har rätt att teckna tre (3) nya aktier för varje åtta (8) innehavda aktier i bolaget.

För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas för teckning med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning utan företrädesrätt. Därvid ska vid överteckning tilldelning i första hand ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och i andra hand till andra som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter i förhållande till tecknat belopp samt i tredje hand till dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, varvid tilldelning i första hand ska ske till garanten Mikael Lönn och i andra hand till övriga garanter i förhållande till garanterat belopp.

Avstämningsdag för rätt att delta i företrädesemissionen är den 19 september 2016. Teckning ska ske från och med den 21 september till och med den 5 oktober 2016. Teckningskursen har fastställts till 18,00 kronor per aktie, vilket innebär att nyemissionen, vid fulltecknande, tillför Nanologica cirka 22,7 MSEK före emissionskostnader. Nanologicas styrelse har rätt att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning beräknas offentliggöras av bolaget genom pressmeddelande senast den 5 oktober 2016.

Styrelsens beslut avseende nyemissionen är villkorat av godkännande från den extra bolagsstämma som hålls den 12 september 2016. För ytterligare information vänligen se separat pressmeddelande med kallelse till den extra bolagsstämman, vilket publiceras inom kort.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Emissionen är i sin helhet säkerställd. Fyra av Nanologicas största ägare – Thomas Eldered, Mikael Lönn, LMK Forward och bolagets VD Andreas Bhagwani – tecknar sina pro-rata andelar (40,7%). Thomas Eldered, Mikael Lönn och LMK Ventures leder ett konsortium för en emissionsgaranti för återstående del av emissionen.

Indikativ tidsplan för nyemissionen

26 augusti 2016                    Kallelse till extra bolagsstämma
12 september 2016               Extra bolagstämma för godkännande av styrelsens beslut om nyemissionen
15 september 2016                Sista handelsdag i Nanologicas aktier med rätt till teckningsrätt
16 september 2016                Första handelsdag i Nanologicas aktier utan rätt till teckningsrätt
19 september 2016                Avstämningsdag, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför företrädesrätt att delta i nyemissionen
20 september 2016               Beräknad dag för offentliggörande av memorandum
21 september–3 oktober 2016 Handel i teckningsrätter
21 september–5 oktober 2016 Teckningsperiod
10 oktober 2016                     Preliminärt offentliggörande av utfall i nyemissionen
13 oktober 2016                    Sista dag för betalning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter

Rådgivare

Redeye är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Nanologica i samband med nyemissionen. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Bhagwani, VD i Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 19 medarbetare av tio nationaliteter och varav tio med doktorsgrad. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Denna information är sådan information som Nanologica AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2016.