Kommuniké från extra bolagsstämma i Nanologica AB (publ)

Nanologica AB (publ) (”Nanologica eller Bolaget”) höll idag extra bolagsstämma i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs vid den extra bolagsstämman. Fullständiga detaljer avseende besluten framgår av beslutsunderlagen till stämman, se bolagets webbplats www.nanologica.com.

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

För att möjliggöra företrädesemissionen som beskrivs nedan beslutade stämman att anta ny bolagsordning med ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier (§4 och § 5) i enlighet med styrelsens förslag. 

Beslut om företrädesemission

Stämman beslutade att emittera nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med styrelsens förslag (”Företrädesemissionen”).

Villkor för Företrädesemissionen i korthet

Emissionsbeslutet innebär att Bolagets aktiekapital ökas med högst 5 679 850,86 SEK genom nyemission av högst 13 852 356 aktier. Teckningskursen är fyra (4) SEK per aktie vilket innebär att emissionen vid teckning kommer att tillföra Nanologica AB cirka 55 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till omkring 87 procent av teckningsåtaganden och garantiutfästelser.

Rätt att teckna nya aktier tillkommer med företrädesrätt de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid gäller att varje sådan aktieägare har företrädesrätt att teckna tre (3) nya aktier för varje befintlig (1) aktie.

Det innebär att varje aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje aktie som denne innehar på avstämningsdagen den 18 april 2018. Varje teckningsrätt ger i sin tur rätt till teckning av tre (3) nya aktier för fyra (4) SEK per ny aktie. Teckningstiden i emissionen kommer att löpa från och med den 20 april 2018 till och med den 4 maj 2018.

För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas för teckning med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning utan företrädesrätt. Därvid ska vid överteckning tilldelning i första hand ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och i andra hand till andra som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter samt i tredje hand till dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier.

Bolaget kommer att upprätta ett prospekt med anledning av Företrädesemissionen som beräknas offentliggöras den 19 april 2018.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

17 april 2018                              Första dag för handel med Nanologica AB:s aktier exklusive teckningsrätter

18 april 2018                              Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen, dvs aktieägare som denna dag är registrerade i aktieboken kommer att erhålla teckningsrätter för att delta i Företrädesemissionen

19 april 2018                              Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

20 april – 2 maj 2018                Handel i teckningsrätter

20 april – 4 maj 2018                Teckningsperiod

11 maj 2018                               Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Nanologica i samband med nyemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Nanologica.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, VD i Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas.bhagwani@nanologica.com 

Kort om Nanologica AB (publ)

Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 16 medarbetare av åtta nationaliteter och varav åtta med doktorsgrad. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Viktig information  

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Nanologica AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Nanologica kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring den 19 april 2018. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Nanologica AB för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Nanologica AB och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.