Kommuniké från årsstämman i Nanologica AB (publ)

Nanologica AB (publ) höll den 31 maj 2016 årsstämma för räkenskapsåret 2015 i Stockholm.

  • Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag.
  • Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.
  • Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
  • Stämman fastställde styrelsens arvode till totalt 578 500 kr, varav 133 500 kr till styrelsens ordförande och 89 000 kr vardera till övriga ledamöter.
  • Stämman valde följande styrelseledamöter intill utgången av nästa årsstämma: Peter von Ehrenheim (nyval), Hans Lennernäs (omval), Gisela Sitbon (omval), Mårten Steen (omval), Lena Torlegård (omval), Paula Zeilon (nyval). Till styrelsens ordförande valdes Gisela Sitbon.
  • Stämman valde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor med Michael Hertin som huvudansvarig revisor.
  • Stämman beslutade att ändra bolagsordningen §4 till följande lydelse: ”Aktiekapitalet skall vara lägst 1 000 000 kr och högst 4 000 000 kr.”
  • Stämman beslutade att ändra bolagsordningen §5 till följande lydelse: ”Antalet aktier skall vara lägst 2 000 472 st och högst 8 001 888 st.”
  • Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 137 694 kr genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, VD i Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas@nanologica.com

Kort om Nanologica AB (publ)
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 19 medarbetare av tio nationaliteter och varav tio med doktorsgrad. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.