Kommuniké från årsstämma i Nanologica AB (publ)

Nanologica AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 27 maj 2021 sin årsstämma för verksamhetsåret 2020, varvid besluten nedan fattades.

Stämman hölls som en s.k. poströstningsstämma och något fysiskt stämmomöte hölls således inte. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.nanologica.com. Protokoll från årsstämman kommer att tillhandahållas på nämnda webbplats inom två veckor från dagen för stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman fastställde Bolagets resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2020.

Resultatdisposition

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020 och att Bolagets resultat överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Arvode till styrelse och revisor

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att styrelsearvode om 240 000 kronor per år ska utgå till styrelsens ordförande och om 140 000 kronor vardera till var och en av de andra ledamöterna.

Vidare beslutade årsstämman att ett arvode om 50 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande och om 30 000 kronor ska utgå till var och en av ledamöterna i revisionsutskottet, samt att arvode om 25 000 kronor ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och om 15 000 kronor ska utgå till varje enskild annan ledamot av ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter. Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Gisela Sitbon, Mattias Bengtsson, Eva Byröd, Tomas Kramar, Anders Rabbe och Lena Torlegård, samt om nyval av Thomas Eldered. Gisela Sitbon omvaldes som ordförande i styrelsen.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman om omval av det registrerade revisionsbolaget BDO AB till Bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Niclas Nordström som huvudansvarig revisor.

Valberedning inför årsstämman 2022

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha en valberedning. Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclears aktiebok per den 30 september 2021.

Emissionsbemyndigande

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen ska, i fråga om emissioner som genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt inte kunna fatta beslut som innebär att det belopp som aktiekapitalet ökas med motsvarar mer än tjugo (20) procent av det totala aktiekapitalet i Bolaget efter det att emissionen genomförts.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om incitamentsprogram för vd, leding och övriga anställda

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram genom att Bolaget genomför en emission av teckningsoptioner och godkänner överlåtelse av dessa till Bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda i Bolaget samt framtida anställda.

Det totala antalet optioner som kan tilldelas berättigade personer inom ramen för programmet är 800 000. Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget blir utspädningen till följd av det beslutade incitamentsprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, cirka 2,8 procent.

Emissionen av teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till Bolagets helägda dotterbolag Nanghavi AB ("Dotterbolaget"). Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer Dotterbolaget med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att erbjuda berättigade personer inom programmet att mot vederlag förvärva teckningsoptionerna på särskilda villkor. Motivet till incitamentsprogrammet är att skapa incitament för Bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda samt framtida anställda att alltid verka för Bolagets positiva utveckling då dessa personer utgör ett viktigt led i Bolagets fortsatta verksamhet.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 45 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1 juli 2021 till och med den 1 juli 2024. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med cirka 328 022 kronor.

***

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, IR Nanologica

Tel: +46 72 211 21 90
E-mail: johanna.johansson@nanologica.com

 

Om Nanologica  

Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande när det gäller att kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar. Genom de två affärsområdena, drug delivery och kromatografi, strävar vi efter att minska klyftorna inom sjukvården världen över, till gagn för mänskligheten. Inom drug development utvecklar vi vår teknologiplattform för att lösa medicinska problem i syfte att tillhandahålla nya behandlingsmöjligheter för patienter med svåra lungsjukdomar. Inom kromatografi vill vi göra insulin tillgängligt för fler behövande patienter genom att minska kostnaden för tillverkningen. Nanologica har huvudkontor i Södertälje och Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.