Kallelse till extra bolagsstämma i Nanologica AB (publ)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 12 september 2016 kl. 16.00 i Redeye AB:s lokaler på Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:
–                         dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 6 september 2016,
–                         dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 torsdagen den 8 september 2016, under adress Forskargatan 20 G, 151 36 Södertälje eller via epost till info@nanologica.com med angivande av ”extra bolagstämma”.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd tisdagen den 6 september 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, https://www.nanologica.com/.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 3 358 147 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 3 358 147. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringspersoner
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Beslut om bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier
  7. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 6 – Beslut om bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Den 25 augusti 2016 fattade styrelsen nedanstående beslut (kursiverat) om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut.

Bolagets aktiekapital ökas med högst 516 350,04 kronor genom nyemission av högst 1 259 305 aktier enligt följande villkor.

Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid skall gälla att varje sådan aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna tre (3) nya aktier för varje fullt åttatal (8-tal) befintliga aktier.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp. I tredje hand skall fördelningen ske till garanter av emissionen, varvid fördelning i första hand ska ske till garanten Mikael Lönn och i andra hand till övriga garanter i förhållande till garanterat belopp.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara måndagen den 19 september 2016.

Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med onsdagen den 21 september 2016 till och med onsdagen den 5 oktober 2016. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med onsdagen den 21 september 2016 till och med onsdagen den 5 oktober 2016. Betalning skall erläggas kontant senast tre bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs av 18,00 kronor per aktie, vilket vid full teckning medför en total teckningslikvid om 22 667 490 kronor.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Styrelsens beslut fattas under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständigt förslag till beslut avseende punkten 6 kommer att hållas tillgängligt på Bolagets kontor med adress Forskargatan 20 G, 151 36 Södertälje från och med måndagen den 29 augusti 2016. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

___________________________

Stockholm i augusti 2016

Nanologica AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som Nanologica AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom bolagets försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2016.