Inlösen av optionsprogram i Nanologica AB

Nanologicas optionsprogram 2018/21 har lösts in av optionsinnehavarna, vilket medför en ökning av antalet aktier i bolaget med 371 346 till 28 165 826 aktier. Aktiekapitalet ökar som en följd av detta till 11 548 761 SEK.

Vid Nanologicas årsstämma den 31 maj 2018 beslutades om att inrätta ett incitamentsprogram om maximalt 484 883 teckningsoptioner för bolagets anställda. Varje teckningsoption ger rätten att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 9,3 SEK under perioden 1 juli 2018 till 1 juli 2021. Av optionsprogrammet tecknades totalt 467 199 optioner.

Till följd av att 371 346 optioner har lösts in av optionsinnehavarna under juni ökar det totala antalet aktier i Nanologica AB till 28 165 826 och aktiekapitalet till 11 548 761 SEK. Bolagets tillförs 3 454 TSEK som betalning från optionsinnehavarna vid inlösen av optionerna. Registrering av aktierna och aktiekapitalet är pågående men ej slutförd vid tidpunkten för publicering av detta pressmeddelande.

Optionsprogrammet avslutas per den 1 juli 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, IR Nanologica

Tel: +46 72 211 21 90

E-mail: johanna.johansson@nanologica.com

 

Om Nanologica AB (publ)

Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande när det gäller att kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar. Genom de två affärsområdena, drug development och kromatografi, strävar bolaget efter att minska klyftorna inom sjukvården världen över, till gagn för mänskligheten. Inom drug development utvecklas bolagets teknologiplattform för att lösa medicinska problem i syfte att tillhandahålla nya behandlingsmöjligheter för patienter med svåra lungsjukdomar. Inom kromatografi strävar bolaget efter att göra insulin tillgängligt för fler behövande patienter genom att minska kostnaden för tillverkningen. Nanologica har huvudkontor i Södertälje och Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.