Delårsrapport Q2 2023 Nanologica AB (publ)

FINANSIELL SAMMANFATTNING
– Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 672 TSEK (210) och för halvåret till 1 026 TSEK (479)
– Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -13 312 TSEK (-12 397) och för halvåret till -24 032 TSEK (-27 989)
– Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -14 671 TSEK (-13 473) och för halvåret till -26 764 TSEK (-29 388)
– Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,41 SEK (-0,48) för kvartalet och för halvåret -0,74 SEK (-1,04)
– Likvida medel uppgick per den 30 juni 2023 till 35 995 TSEK (29 357)
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET
– Nanologicas produkt inom preparativ kromatografi, NLAB Saga®, når bolagets egna kvalitetskrav och godkänns för leverans till kunder
– Leverans av NLAB Saga® till latinamerikansk kund där den ska användas vid produktion av insulin
– Verksamheten fokuseras till kromatografi med följd att såväl ledningsgruppen som styrelsen minskar
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
– Inga väsentliga händelser efter periodens utgång

EN MILSTOLPE PASSERAD – NU BLICKAR VI FRAMÅT
Under kvartalet nådde vi en viktig milstolpe när vi äntligen kunde godkänna vår produkt inom kromatografi – NLAB Saga® – och därefter göra den första leveransen till en kund som ska använda den i sin produktion av insulin.

De finjusteringar av produktionen som vi implementerade under början av året gav avsett resultat och vi kunde den 3 maj godkänna vår produkt för preparativ kromatografi. För Nanologica är detta en avgörande prestation – vi har en produkt som når våra högt ställda kvalitetskrav och som vi med stolthet kan leverera till våra kunder. Vi har fortfarande mycket kvar att optimera i processen för att successivt förbättra produktionstakten och produktionsekonomin och ytterligare produkttyper ska tas fram. Men, det är en monumental skillnad mellan att vänta på ett första godkännande efter flera år av uppskalning och att vänta på produktion av en specifik produkttyp att matcha mot order. Att förtroendet för oss som volymleverantör växer märker vi också i alltmer positiva kunddialoger. Detta kommer sannolikt att förstärkas ju mer vi levererar.

Resultatet av en bra kunddialog kom i början av juni då vi levererade NLAB Saga® till en kund i Latinamerika. De är en läkemedelsproducent som tillverkar bland annat insulin och insulinanaloger. Leveransen avser silika för produktion av insulin och detta är första gången NLAB Saga® kommer att inkluderas i faktisk produktion. Samarbetsprojektet har innefattat rening av ett av deras diabetesläkemedel där vi i slutet av förra året utvecklade deras metod vilket gav högre renhet och förbättrat utbyte och etablerade förtroende för oss som en långsiktig partner. Det har lett till att de nu inkluderar oss som leverantör av silika för produktion av detta läkemedel.
 
Framstegen har också gett oss en extra skjuts under den fortsatta lanseringen och marknadsföringen av NLAB Saga®. I maj deltog vi i TIDES USA och i juni i CPhI i Kina, två stora konferenser inom vårt område. På dessa nyckelmarknader noterade vi ett stort fokus på ökande volymer av läkemedel för behandling av fetma, vilket stärker den positiva bild vi har av marknadsutsikterna. I Kina upplever vi även ett tydligt skifte hos våra kunder, där äldre erfarna medarbetare nu skiftas ut mot en yngre generation med begränsad erfarenhet inom preparativ rening med HPLC. Här ser vi en stor potential att kunna differentiera oss från våra konkurrenter genom att erbjuda kompetens och erfarenhet inom applikation och metodutveckling.
 
Vi ser en mycket stor potential inom preparativ kromatografi och optimerar nu våra resurser för att etablera oss som en global aktör på denna marknad.
 
För att skapa bästa förutsättningar för framgång på denna marknad beslutade vi att fokusera verksamheten till kromatografi och således nedprioritera verksamheten inom drug development. Nedprioriteringen väntas innebära en kostnadsbesparing om cirka 7 500 TSEK på årsbasis, exklusive externa kostnader för material, analyser och undersökningar. I samband med detta kommer bolagets ledningsgrupp att minska med två personer.
 
Genom att fokusera på kromatografi skapar vi förutsättningar för att snabbare nå positivt kassaflöde. Kassaflödet från den löpande verksamheten väntas förbättras markant redan under andra halvåret 2023, när försäljning av produkter inom preparativ kromatografi ökar, och produktionen till stor del redan betalats.
 
Vi har under kvartalet tagit stora kliv mot att ta Nanologica till att bli ett lönsamt bolag. Ytterligare tålamod kommer att krävas innan produktionen når den takt vi önskar, men jag ser fram emot att få fortsätta rapportera framsteg!
 
 
Södertälje i juli
/Andreas Bhagwani, vd