Delårsrapport Nanologica januari – mars 2017

PERIODEN

·        Nettoomsättningen uppgick till 9 (0) TSEK

·        Resultatet efter skatt uppgick till -6 715 (-5 622) TSEK

·        Resultat per aktie var -1,45 (-1,67) SEK

·        Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8 480 (-5 448) TSEK

·        Likvida medel uppgick på balansdagen till 11 539 (13 739) TSEK

·        Forskningsstudie publicerad i Nanomedicine angående omformulering antibiotika verksamt mot bland annat Lepra och TBC

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

·        Efter återkoppling från den indiska marknaden har beslut fattats att utöka organisationen för marknads- och applikationsutveckling, och minska den inom produktion och utveckling. Kostnadsnivån sänks därmed till 3,6 MSEK per kvartal från tidigare 6,6 MSEK med full effekt från oktober 2017. 

·        Prognosen om ett positivt kassaflöde på månadsbasis flyttas fram från december 2017 till andra halvåret 2018.

·        Finansieringen har stärkts genom lånelöften om 16 MSEK .

·        Eva Byröd föreslås som ny ledamot i styrelsen.