Delårsrapport januari-september 2016

PERIODEN 

  •  Nettoomsättningen uppgick till 484 (2 590) TSEK, varav tredje kvartalet 440 (0) TSEK
  •  Resultatet efter skatt uppgick till -18 395 (-9 556) TSEK, varav tredje kvartalet -6 246 (-4 411) TSEK
  •  Resultat per aktie var -5,48 (-5,40) SEK, varav tredje kvartalet -1,86 (-2,45) SEK
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten var -17 060 (-9 520) TSEK, varav tredje kvartalet -5 731 (-3 717) TSEK
  •  Likvida medel uppgick på balansdagen till 4 203 (183) TSEK
  •  Forskningssamarbeten inom Drug Delivery inleddes med GSK och Teva
  •  Styrelsen och efterföljande extra bolagsstämma beslutade om nyemission för att finansiera försäljningssatsning 
  •  Nyemissionen övertecknades och tillförde Nanologica omkring 19,7 MSEK efter transaktionskostnader

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

  •  Nyemissionen övertecknades och tillförde Nanologica omkring 19,7 MSEK efter transaktionskostnader

VD-kommentar

DE FÖRSTA KOLONNERNA ÄR LEVERERADE

Under tredje kvartalet har vi smugit igång och börjat leverera på den kromatografi-order som vi fick i början av året. Vi har levererat våra första kolonner till kund och det är lite före tidsplanen vilket gör oss extra stolta. Vi har fått positiv feedback från kunderna och kvaliteten på vår produkt har visat sig lika bra och i vissa fall även bättre än konkurrenternas.                          

Under perioden har vi också stärkt upp med både kompetens och energi genom att anställa affärs-utvecklaren Hanna-Maria Nordlander. Till-sammans reser vi nu i skytteltrafik till Indien där säljorganisationen och logistiken börjar komma på plats. Under vår senaste resa besökte vi några av Asiens största läkemedelsbolag i Hyderabad och i Bangalore. Vår ambition är att de i framtiden använder just våra kolonner för att öka sin produktivitet.

Under det tredje kvartalet inleddes två forsknings-samarbeten inom Drug Delivery med GSK och Teva. Dessa projekt genomförs nu och vi hoppas naturligtvis på att resultaten av projekten leder till att samarbetet utvecklas kommersiellt framöver.

Vid produktionsanläggningen i Södertälje är vi fokuserade på att förbereda oss för ett kommersiellt genombrott. Personer med bak­grund inom kvalitetssäkring och med erfarenhet av tillverkning har anställts och vi har uppnått en hög och jämn kvalitet i våra produkter. Målsättningen är att successivt öka produktions­volymerna.

Under tredje kvartalet säkrades finansieringen av vår försäljningssatsning. Flera större ägare för­band sig att teckna sin andel och tillsammans med garanterna och tillika aktie­ägarna LMK, Mikael Lönn, Thomas Eldered samt David Särnegård säkerställdes finansieringen på förhand.

Glädjande nog blev emissionen dessutom övertecknad med ca 40 procent. Vid bolags-stämman och den efterföljande roadshowen träffade jag både befintliga aktieägare och nya investerare hos vilka den offensiva satsningen på nya produkter och på Indien tagits emot väldigt positivt. Att vi dessutom ökar antalet aktieägare tolkar jag som att fler vill vara med på resan. Inspirerande för oss i ledningen! 

Andreas Bhagwani 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen under de första nio månaderna uppgick till 484 (2 590) TSEK. Nettoomsättningen relaterade främst till Drug Delivery, men Nanologica levererade även några kolonner inom affärsområdet Kroma-tografi. Omsättningen under föregående år relaterar främst till den uppskalningsorder inom Drug Delivery som levererades under första halvåret 2015. Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 440 (0) TSEK.

Rörelsens kostnader under de första nio månaderna ökade med 26 procent till 20 662 (16 412) TSEK. Ökningen relaterar främst till ökad produktion av kromatografimaterial och ett ökat antal anställda. Satsningen på Indien och egna kolonner har också bidragit till kostnadsökningen. Kostnadsnivån i bolaget har också höjts generellt med anledning av listningen på AktieTorget under hösten 2015. Rörelsens kostnader under tredje kvartalet ökade med 30 procent till 7 078 (5 459) TSEK.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till  -18 194 (-9 359) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -18 395 (-9 556) TSEK. Resultatförsämringen jämfört med föregående år utgörs i huvudsak av en minskning av intäkterna från Drug Delivery och en kostnadsökning i bolaget.

Medelantalet anställda under perioden uppgick till 20 (16), varav 12 (9) kvinnor och 8 (7) män. 

INVESTERINGAR, LIKVIDITET
OCH FINANSIELL STÄLLNING

Den 30 september 2016 uppgick de ackumulerade bokförda investeringarna för balanserade utgifter för forskning och utveckling till 7 023 (8 029) TSEK. Summan avser utvecklingsarbete relaterat till produkterna inom affärs­området Kromatografi.

Motsvarande värde för patentportföljen uppgick till 895 (832) TSEK varav merparten avser investeringar i patent och patent-ansökningar relaterade till affärsområdet Drug Delivery.

Investeringar i materiella anläggnings-tillgångar har i huvud­sak finansierats genom företagslån och tillväxtlån från Almi och uppgick på balansdagen till 2 033 (1 595) TSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under de första nio månaderna 2016 uppgick till -17 060 (-9 520) TSEK, varav tredje kvartalet -5 731 (-3 717) TSEK.

Efter förändringar i rörelsekapital var kassaflödet under perioden -16 031 (-5 158) TSEK, och under kvartalet -6 356 (-889) TSEK.

Likvida medel på balansdagen uppgick till 4 203 (183) TSEK. Eget kapital uppgick till 27 778 (28 963) TSEK.

Soliditeten var 69 (69) procent.

SÄSONGSEFFEKTER

Nanologica saknar signifikanta säsongs-variationer. 

TECKNINGSOPTIONER

Under tredje kvartalet 2015 emitterade Nanologica 148 395 teckningsoptioner i syfte att implementera ett incitamentsprogram för ledning och personal. Av dessa vidareöverläts 148 341 teckningsoptioner till VD, andra ledande befattningshavare och övriga anställda under fjärde kvartalet 2015 och första kvartalet 2016.

Antalet utestående optioner är oförändrat under delårsperioden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Styrelsen beslutade om nyemission

Styrelsen i Nanologica beslutade om en nyemission om ca 22,7 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som en extra bolagsstämma den 12 september 2016 godkände.

Nya samarbetsavtal inom Drug Delivery

Bolaget slöt samarbetsavtal med två kunder inom Drug Delivery. Det första projektet utförs tillsammans med GSK (GlaxoSmithKline) och avser utveckling av teknikplattformar för tidiga utvecklings­projekt. Det andra projektet utförs på uppdrag av Teva Pharmaceuticals i syfte att skräddarsy en formulering för ett befintligt läkemedel för att öka upptaget av detta i patientens kropp. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Nyemissionen övertecknad

Den 5 oktober konstaterades att nyemissionen i Nanologica tecknades till ca 140 procent. Emissionen tillför Nanologica omkring 22,7 MSEK före transaktionskostnader om ca 3 MSEK.

Emissionen finansierar bolagets breddning av kromatografiverksamheten till att även omfatta kolonner, liksom bildandet av ett joint venture med MR Sanghavi & Co. för försäljning av såväl egna som andras kromatografi­produkter i Indien. Emmissionen innebär att Nanologicas aktiekapital ökas med ca 516 350,04 kr genom att 1 259 305 nya aktier emitteras. Teckningskursen var 18 kr per aktie.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokförings­nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Mer om Bolagets redovisningsprinciper finns på sidorna 23-25 i Årsredovisningen för 2015. De redovisnings- och värderingsprinciper som har använts är oförändrade jämfört med dem som tillämpades 2015.

Belopp är uttryckta i TSEK och MSEK vilket i denna delårsrapport avser tusental svenska kronor och miljontal svenska kronor. Belopp inom parentes avser jämförelsesiffror föregående år.

Dotterbolaget Nanologica Pure Sàrls ställning och resultat saknar betydelse för bedöm­ningen av koncernens ställning och resultat varför delårsrapporteringen endast omfattar moderbolaget Nanologica AB (publ).

KOMMANDE FINANSIELL INFORMATION

Bokslutskommuniké jan-dec 23 feb 2017

Delårsrapport jan-mar 2017 19 maj 2017

Delårsrapport jan-jun 2017   25 aug 2017

Delårsrapport jan-sep 2017  24 nov 2017

REVISORERNAS GRANSKNING

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Södertälje 17 november 2016

VD Andreas Bhagwani

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Andreas Bhagwani,
tel 070-316 17 02

Ekonomichef Stina Elofsson,
tel 070-797 63 64