Delårsrapport januari-september 2015

PERIODEN

· Nettoomsättningen uppgick till 2 590 (976) TSEK, varav tredje kvartalet 0 (0) TSEK
· Resultat före skatt uppgick till -9 556 (-7 765) TSEK, varav tredje kvartalet -4 411 (-2 627) TSEK
· Resultat per aktie var -5,00 (-4,70) SEK, varav tredje kvartalet -2,30 (-1,60) SEK
· Kassaflöde från den löpande verksamheten var -9 520 (-8 851) TSEK, varav tredje kvartalet
-3 723 (-2 885) TSEK
· Likvida medel uppgick på balansdagen till 183 (7 313) TSEK
· Nyemission på 30,0 MSEK före emissionskostnader, emissionslikviden inbetalades efter balansdagen
· Kvittningsemission på 3,8 MSEK och teckningsoptionsprogram för medarbetarna på högst 4,6 MSEK motsvarande 5 procent av aktiekapitalet

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Första handelsdag för Nanologicas aktie på AktieTorget den 30 oktober

VD-kommentar

BOLAGET LISTAT PÅ AKTIETORGET

Under tredje kvartalet har bolaget inhämtat kapital för fortsatt expansion i samband med en sprid-ningsemission och notering på AktieTorget. Trots skakiga finans-marknader under teckningsperioden övertecknades erbju-dandet. Vi valde därför att utnyttja hela övertilldelningsoptionen, vilket resulterade i att aktier för 30 MSEK emitterades och att aktien sedan den 30 oktober handlas på AktieTorget. Vi vill därför passa på att välkomna alla nya aktieägare till en resa som bara börjat!

Inom kromatografi fortsätter vi att trimma in vår anläggning i Södertälje samtidigt som kunderna inkommer med mindre order. Det är helt enligt plan men inte desto mindre gläd­jande. Bolaget har inte haft någon försäljning under kvartalet, vilket delvis förklaras av att de mindre order som erhållits inom kromatografi intäktsförs vid leverans, men framförallt beror det på att vi levererade majoriteten av vårens stora uppskalnings-projekt inom Drug Delivery under andra kvartalet. Den aktuella kunden planerar att genomföra det avslutande arbetet i projektet under fjärde kvartalet. Först när detta är slutfört kan vi förvänta oss återkoppling. Projektet avser ett generiskt läkemedel där vår molekyl används för att den aktiva substansen ska kunna ges till patienter på ett sådant sätt att de kan tillgodogöra sig denna.

Rörelsens kostnader ökade under tredje kvartalet, men rensat för kostnader relaterade till listningen på AktieTorget minskade rörel-sens kostnader. Kostnadsökningen under årets första nio månader hänförs vid sidan av kostnaderna relaterade till listningen, helt till att vi sedan i slutet av 2014 producerar material för kromatografi.

Vi har stärkt vår affärssida inom Drug Delivery så att vi förutom utvärderingsstudier också utvecklar existerande projekt och rela-tioner. Sedan augusti arbetar Dr Paulina Paszkiewicz som affärsutvecklare inom Drug Delivery. Vi har besökt Swedish Americal Life Science Summit och Nordic Life Science Days där vi haft en positiv dialog med potentiella kunder.

Andreas Bhagwani


OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen under de första nio månaderna ökade med 166 procent till 2 590 (976) TSEK. Ökningen hänförs främst till affärsområdet Drug Delivery och den uppskalningsorder som erhölls i december 2014 och levererades under första halvåret. Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 0 (0) TSEK.

Rörelsens kostnader under de första nio månaderna ökade med 18 procent till 16 412 (13 927) TSEK. Rensat för kostnader relaterade till listningen på AktieTorget ökade kostnaderna med 12 procent till 15 607 (13 927) TSEK. Ökningen relaterar till produktion av material inom affärsområdet Kromatografi som pågår sedan slutet av 2014. Rörelsens kostnader under tredje kvartalet ökade med 15 procent till 5 459 (4 764) TSEK. Rensat för kostnader relaterade till listningen på AktieTorget låg kostnaderna kvar på samma nivå som förra året och uppgick till 4 750 (4 764) TSEK.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -9 359 (-7 662) TSEK och resultatet före skatt till -9 556 (-7 765) TSEK. Rensat för kostnader relaterade till listningen på AktieTorget var resultatet före skatt -8 751 (-7 665) TSEK. Under tredje kvartalet var rörelseresultatet -4 391 (-2 589) TSEK och resultatet före skatt -4 411 (-2 627) TSEK. Rensat för kostnader relaterade till listningen på AktieTorget var resultatet före skatt – 3 702 (-2 627) TSEK.

Medelantal anställda under perioden uppgick till 15 (16), varav 8 (9) kvinnor och 7 (7) män.

INVESTERINGAR, LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING

Den 30 september 2015 uppgick de ackumulerade bokförda investeringarna för balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten till 8 029 (5 226) TSEK. Summan avser utveck­lingsarbeten relaterade till produkterna inom affärs­området Kromatografi.

Motsvarande värde för patentportföljen uppgick till 832 (740) TSEK varav merparten av summan avser investeringar i patent och patentansökningar relaterade till affärs­området Drug Delivery. Investeringar i materiella anläggningstillgångar har i huvud­sak finansierats genom ett företagslån från Almi och uppgick per balansdagen till 1 595 (899) TSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under de första nio månaderna 2015 uppgick till -9 520 (-8 851) TSEK, varav tredje kvartalet -3 723 (-2 885) TSEK.

Likvida medel på balansdagen 30 september uppgick till 183 (7 313) TSEK. Likviden från spridningsemissionen inför noteringen på AktieTorget har influtit efter balansdagen. Eget kapital var 28 963 (12 097) TSEK och består av tecknat men ej inbetalt kapital.

Soliditeten uppgick till 69 (69) procent.

Teckningsoptioner

Bolaget har på extra bolagsstämma den 24 augusti 2015 beslutat att införa ett incita-ments­program för ledande befattnings­havare och personal i Bolaget. Inom ramen för incitamentsprogrammet har Bolaget per balansdagen emitterat 148 395 tecknings-optioner vederlagsfritt till dotterbolaget Nanologica Pure Sàrl. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs om 30,75 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av tecknings-optionerna ska kunna ske från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 augusti 2018. Bolagsstämman godkände att dotterbolaget vidareöverlåter teckningsoptionerna till VD, andra ledande befattningshavare, nyckel­personal och övriga anställda i Bolaget. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor som fastställts uifrån ett beräknat markndsvärde för teckningsoptionerna vid tidpunkten för överlåtelsen med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

Transaktioner med närstående

Styrelsen tog i augusti beslut om brygg-lånefinansiering genom lån om 3,8 MSEK av existerande aktieägare i Bolaget; Flerie Invest AB (Thomas Eldered), Paui AB (Robert Taflin, styrelseledamot) och Vega Bianca AB (Andreas Bhagwani, VD). Därtill har en extra bolagsstämma den 24 augusti beslutat om att brygglånen ska kvittas mot 187 755 nyemitte­rade aktier till samma teckningskurs som i spridningsemissionen i samband med listningen. Ingen ersättning har utgått för brygglånefinansieringen.

Styrelseledamoten Mårten Steen är delägare på Advokatfirman Lindahl, som har anlitats av Nanologica för utförande av juridiska tjänster under perioden. Advokatfirman Lindahl har erhållit marknadsmässig ersättning för utförandet av tjänsterna.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Första handelsdag på AktieTorget den 30 oktober

Nanologica har under oktober genomfört en övertecknad nyemission som tillförde bolaget
30 MSEK före emissionskostnader. Emissionen registrerades och aktierna levererades till tecknarna under den senare delen av oktober och AktieTorget noterade aktien den 30 oktober 2015.

Säsongseffekter

Nanologica saknar signifikanta säsongs-variationer.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokförings­nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Mer om Bolagets redovisningsprinciper finns på sidorna 7-9 i Årsredovisningen för 2014. De redovisnings- och värderingsprinciper som har använts är oförändrade jämfört med dem som tillämpades 2014.

Belopp är uttryckta i TSEK och MSEK vilket i denna delårsrapport avser tusental svenska kronor och miljontal svenska kronor. Belopp inom parentes avser jämförelsesiffror föregående år.

Koncernstruktur

Nanologica AB är moderbolag i en koncern bestående av fyra bolag. Förutom moder-bolaget ingår tre helägda dotterbolag, Nanologica Pure Sàrl (Schweiz), Nanologica Ltd. (England) och Nlab Bioscience S.A. (Spanien). Inget av dotterbolagen har någon VD. Nanologica Ltd. och Nlab Bioscience S.A. är vilande.

Dotterbolaget Nanologica Pure Sàrls ställning och resultat saknar betydelse för bedöm­ningen av koncernens ställning och resultat varför delårsrapporteringen endast omfattar moderbolaget Nanologica AB (publ).

Kommande finansiell information

Bokslutskommuniké 2015     19 feb 2016

Revisorernas granskning

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Södertälje 26 november 2015

VD Andreas Bhagwani

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Andreas Bhagwani,
tel 070-316 17 02

Ekonomichef Stina Elofsson,
tel 070-797 63 64

KORT OM NANOLOGICANanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 18 medarbetare av tio nationaliteter och varav tio med doktorsgrad. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.