DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2016

PERIODEN

· Nettoomsättningen uppgick till 0 (1 935) TSEK
· Resultatet efter skatt uppgick till -5 622 (-1 532) TSEK
· Resultat per aktie var -1,67 (-0,91) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5 448 (-1 313) TSEK
· Likvida medel uppgick på balansdagen till 13 739 (4 960) TSEK
· Kromatografiorder värd 16,5 MSEK från Indien

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

  •  Licens- och samarbetsavtal med Alcyone Lifesciences avseende ALS-projekt
  •  Peter von Ehrenheim och Paula Zeilon föreslogs som nya ledamöter i Nanologicas styrelse
  •  Bolaget bevilljades ett tillväxtlån om 3,6 MSEK från Almi
VD-kommentar 

FRAMGÅNGAR INOM BÅDA AFFÄRSOMRÅDENA

Den indiska kromatografi-order som bolaget fick i februari har givit mycket positiv energi till organisationen och har inneburit ett än mer helhjärtat fokus på leverans och ökning av produktiviteten i produktionen.

Nyrekryterade Nina Lanner har i sin roll som operativ chef snabbt axlat en viktig roll i bolaget. Med ett förflutet som produktions-linjechef på AstraZeneca har hon tillfört värdefull kompetens och stimulerande atmosfär för oss alla.

Nanologica har under en tid bearbetat den indiska marknaden för kromatografi. Det arbetet belönades i februari när bolagets återförsäljare lade en order på motsvarande 16,5 MSEK. Ordern avser flera produkter med leverans från fjärde kvartalet 2016 till och med andra kvartalet 2017. Merparten är avsedd för kunder som har ett återkommande behov av denna typ av produkter. Vi har skapat fler kontakter och utvärderar idag nya möjligheter i Indien.

I maj bebeviljades Nanologica ett tillväxtlån för innovativa företag om 3,6 MSEK från Almi. Lånet ska användas till att snabbare öka kapaciteten i produktionen i Södertälje.

Vi har under en längre tid arbetat med att finna former för att ta ett egenutvecklat ALS-projekt inom Drug Delivery vidare för kommersialisering. Detta arbete intensi­fierades under första kvartalet, och resul­terade nyligen i ett licens- och samarbetsavtal med det amerikanska bolaget Alcyone Lifesciences. Affären innebär att Alcyone tar över ansvaret för att finansiera och vidareutveckla projektet som går under namnet Abela.

Vårt fokus på att få den här affären i hamn har medfört att bolagets utvärderingsstudier inom Drug Delivey har fått mindre uppmärksamhet vilket delvis förklarar uteblivna intäkter under första kvartalet.

Sammanfattningsvis har vi under perioden haft framgångar inom båda våra affärsområden. Vi gläds åt den milstolpe som kromatografiordern från Indien innebär samtidigt som vi är ett steg närmare kommersialisering av ett utvecklingsprojekt, nu inom ALS-området.

Andreas Bhagwani 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT 

Nettoomsättningen under det första kvartalet uppgick till 0 (1 935) TSEK. Omsättningen under föregående år relaterar främst till den uppskalningsorder inom Drug Delivery som delvis levererades under det första kvartalet 2014.

Rörelsens kostnader under det första kvartalet ökade med 52 procent till 6 152 (4 040) TSEK. Ökningen relaterar främst till ökad produktion av kromatografimaterial. Kostnadsnivån har också ökat med anledning av listningen på AktieTorget under hösten 2015.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till  -5 566 (-1 421) TSEK och resultatet efter skatt till -5 622 (-1 532) TSEK.

Medelantalet anställda under perioden uppgick till 19 (16), varav 12 (9) kvinnor och 7 (7) män. 

INVESTERINGAR, LIKVIDITET
OCH FINANSIELL STÄLLNING
 

Per den 31 mars 2016 uppgick de acku-mulerade bokförda investeringarna för balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten till 7 922 (6 831) TSEK. Summan avser utveck­lingsarbeten relaterade till produkterna inom affärs­området Kromatografi.

Motsvarande värde för patentportföljen uppgick till 1 020 (790) TSEK varav merparten av summan avser investeringar i patent och patentansökningar relaterade till affärs­området Drug Delivery.

Investeringar i materiella anläggnings-tillgångar har i huvud­sak finansierats genom ett företagslån från Almi och uppgick per balansdagen till 1 376 (1 795) TSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under de första tre månaderna 2016 uppgick till -5 448 (-1 313) TSEK.

Likvida medel på balansdagen uppgick till 13 739 (4 960) TSEK. Eget kapital var 18 535 (6 629) TSEK.

Soliditeten uppgick till 71 (39) procent.

SÄSONGSEFFEKTER

Nanologica saknar signifikanta säsongs-variationer. 

TECKNINGSOPTIONER

Under första kvartalet 2016 vidareöverläts på marknadsmässiga villkor ytterligare 9 817 teckningsoptioner till ledande befattningshavare. Under tredje kvartalet 2015 emitterade Nanologica 148 395 teckningsoptioner för att implementera ett incitamentsprogram för ledning och personal. Av dessa vidareöverläts 138 524 teckningsoptioner till VD, andra ledande befattningshavare och övriga anställda under fjärde kvartalet 2015.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

Licens- och samarbetsavtal med Alcyone Lifesciences avseende ALS-projekt

Nanologica och Alcyone Lifesciences har ingått ett licens- och samarbetsavtal för att utveckla och kommersialisera en behandling för vissa motoriska nervsjukdomar, inklusive ALS, baserad på målstyrd och förlängd frisättning av tillväxtfaktorer i kombination med embryonala stamceller. Enligt licens- och samarbetsavtalet kommer Alcyone att driva projektet samt ansvara för dess vidareutveckling och finansiering genom samarbete med biofarmabolag.  

Nya ledamöter föreslås till styrelsen

Peter von Ehrenheim och Paula Zeilon föreslås som nya ledamöter i Nanologicas styrelse, att inväljas vid årsstämman den 31 maj 2016. Båda ledamöterna har kompetens som bedöms vara värdefull i Nanologicas fortsatta utveckling. Avsikten är att de ska ersätta ledamöterna Alfonso Garcia-Bennett och Robert Taflin som avböjt omval.

Tillväxtlån från Almi för uppskalning

Bolaget har beviljats ett tillväxtlån för innovativa företag om 3,6 MSEK från Almi för finansiering av ytterligare utrustning för att snabbare kunna leverera mot befintlig order.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokförings­nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Mer om Bolagets redovisningsprinciper finns på sidorna 23-25 i Årsredovisningen för 2015. De redovisnings- och värderingsprinciper som har använts är oförändrade jämfört med dem som tillämpades 2015.

Belopp är uttryckta i TSEK och MSEK vilket i denna delårsrapport avser tusental svenska kronor och miljontal svenska kronor. Belopp inom parentes avser jämförelsesiffror föregående år.

Dotterbolaget Nanologica Pure Sàrls ställning och resultat saknar betydelse för bedöm­ningen av koncernens ställning och resultat varför delårsrapporteringen endast omfattar moderbolaget Nanologica AB (publ).

KOMMANDE FINANSIELL INFORMATION

Delårsrapport jan-jun              26 augusti

Delårsrapport jan-sep             17 november

ÅRSSTÄMMA

Årsstämman hålls den 31 maj kl 16.00 i Redeyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr i Stockholm. Kallelsen finns på hemsidan liksom Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag.

REVISORERNAS GRANSKNING

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Södertälje 20 maj 2016

VD Andreas Bhagwani

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Andreas Bhagwani,
tel 070-316 17 02

Ekonomichef Stina Elofsson,
tel 070-797 63 64

KORT OM NANOLOGICA

Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 19 medarbetare av tio nationaliteter och varav tio med doktorsgrad. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.