Delårsrapport jan-sep 2018

FINANSIELL SAMMANFATTNING

· Nettoomsättningen uppgick till 1 869 TSEK (198), varav tredje kvartalet 1 065 TSEK (190)
· Rörelsens kostnader uppgick till -18 763 TSEK (-20 468), varav tredje kvartalet -6 335 TSEK (-6 153)
· Resultatet efter skatt uppgick till -16 311 TSEK (-18 309), varav tredje kvartalet -4 881 TSEK (-4 858)
· Resultat per aktie var -1,64 SEK (-3,97), varav tredje kvartalet -0,29 SEK (-1,05)
· Likvida medel uppgick på balansdagen till 22 813 TSEK (5 804)

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Vicore Pharma förvärvade INIM Pharma, vilket innebär att Nanologica från 21 augusti erhöll 132 722 aktier i Vicore och att en ersättning om 2 MSEK gällande licensieringen av teknikplattformen betalas ut efter Vicores företrädesemission i september

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Femårigt exklusivitetsavtal för distribution på den kinesiska marknaden tecknat med Yunbo Technology (Beijing) Co.
· Order från Kina värd 2 MSEK för leverans mellan november 2018 och januari 2019
· Patentansökan publik – teknologiplattformen utökad med fler administrationsvägar
· Ersättning om 2 MSEK från licensavtalet med INIM Pharma, numera Vicore Pharma, utbetalad och start av projekt som involverar Nanologicas teknologi
· Nyttjande av teckningsrätter i Vicore Pharmas företrädesemission så att innehavet efter företrädesemissionen uppgick till 150 816 aktier, samt avyttring av aktier i Vicore Pharma

VIKTIGT AVTAL I KINA

Vi är glada att kunna rapportera flera positiva händelser under och strax efter det tredje kvartalet och nu ser vi fram emot en stark avslutning på 2018!

En ökad försäljning i Kina har gjort att nettoomsättningen för perioden har ökat kraftigt jämfört med samma period föregående år. Under tredje kvartalet bidrog en större order från Kina värd 500 TSEK till en ökning av omsättningen jämfört med det tredje kvartalet föregående år.

För Kina har vi under det senaste året utvärderat olika försäljningskanaler för kolonner och landat i att exklusivitet för en distributör är vägen framåt. Det avtal vi tecknade med distributören Yunbo Technology (Beijing) Co. i oktober ger oss bra kontroll samtidigt som de får möjligheter att göra nöd-vändiga investeringar i organisation och marknadsföring. Deras exklusivitet kommer att omprövas årligen från vår sida och vi har rätt att dra tillbaka den om de inte uppnår de försäljnings-volymer som avtalats, vilket är en trygghet för oss. Personerna bakom distributören Yunbo har gedigen erfarenhet av kromatografibranschen, vilket gör att vi känner oss trygga i att ha hittat en kvalificerad partner för uppdraget. Yunbo har redan ett applikationslabb igång varifrån data och material som efterfrågas av kunder kommer att genereras, något vi kan nyttja även på andra marknader. När avtalet tecknades gjorde Yunbo även en första beställning av produkter till ett värde av 2 MSEK.

Vi har under perioden även fått mycket positiv feedback gällande beta-kolonner som vi haft ute hos kunder i Europa och USA. För oss visar det att vår teknik kan leverera konkurrenskraftiga produkter till två av de största marknaderna i världen. En introduktion av nya produkter på dessa marknader närmar sig även om vårt fokus just nu är i Kina och Indien.

Under perioden har vi besökt flera kunder inom affärsområdet preparativ kromatografi för att bistå med support i deras uppskalningsprocess. Dialogerna fortsätter men tidsplanen för om och när vi kan skriva ett längre kontrakt och starta volymproduktion hos vår kontraktstillverkare Sterling är fortfarande oklar. För att spara tid har Nanologica tillsammans med Sterling beslutat att inleda en tekniköverföring av Nanologicas produkter för rening av insulin. Nanologica betalar för detta endast om och när storskalig produktion inleds. Genom att Sterling på detta sätt tar risken förbättrar vi vår position i förhållande till de kunder vi förhandlar med och vinner värdefull tid till dess att vi har fullskalig produktion.

Inom affärsområdet Drug Delivery blev nyligen en av våra patentansökningar publik. Ansökan stärker och utökar vår teknologiplattform då vi adderar bland annat inhalation som administrations-väg. Inhalation är en av flera administrationsvägar som utforskas inom ramen för teknologi-plattformen och vi befinner oss fortfarande i ett tidigt skede. Vi bedömer dock att vår teknologi har potential att lösa en del av de utmaningar som finns gällande administration av läkemedel via inhalation och vi ser att det kan finnas betydande potential i att omformulera godkända aktiva substanser och därigenom hitta mer effektiva behandlingar mot olika lungsjukdomar som idag är svårbehandlade. Genom administration lokalt i lungan finns möjlighet att minska den systemiska påverkan med potentiellt färre biverkningar som följd.

Från licensavtalet med INIM Pharma, numer Vicore Pharma, fick vi i november en första milstolpe-betalning om 2 MSEK. Utbetalningen utlöstes av att Vicore Pharma förvärvade INIM Pharma och därefter genomförde en företrädesemission. Nanologica tecknade sin andel i emissionen baserat på de aktier som erhölls genom licensavtalet och efter avslutad emission uppgick vårt innehav till 150 816 aktier. Vicore Pharma har nu också startat det projekt som involverar Nanologicas plattform.

Gällande vår studie inom gastropares, som vi aviserade tidigare under 2018, kommer vi under fjärde kvartalet att presentera mer information om fortsatt planering av projektet.

/Andreas Bhagwani, vd Nanologica