Delårsrapport jan-mar 2019

FINANSIELL SAMMANFATTNING

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 271 TSEK (418)
  • Rörelsens kostnader uppgick till -7 254 TSEK (-5 831)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -3 169 TSEK (-5 270)
  • Resultat per aktie var -0,19 SEK (-1,14)
  • Likvida medel uppgick på balansdagen till 17 621 TSEK (2 696)

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  • Avtal med AstraZeneca om gemensamt projekt för utvärdering av Nanologicas patentsökta teknologi applicerad på ett av AstraZenecas material
  • Kia Bengtsson anställd som ny Director of Clinical Development
  • Nanologicas patent "Method for stem cell differentiation in vivo by delivery of morphogenes with mesoporous silica and corresponding pharmaceutical active ingredients” godkänt i USA

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Nanologicas patent "Method for stem cell differentiation in vivo by delivery of morphogenes with mesoporous silica and corresponding pharmaceutical active ingredients” godkänt i US

TILLVÄXTEN FORTSÄTTER

Vi lägger ytterligare ett kvartal med tillväxt till böckerna och ser fram emot fortsättningen av 2019.

Nettoomsättningen för årets första kvartal uppgick till 2 271 TSEK vilket innebär fortsatt tillväxt jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen kommer främst från kromatografi i Kina, liksom från avtalen med Vicore Pharma respektive AstraZeneca. Kostnaderna har ökat jämfört med samma period föregående år som en direkt konsekvens av att produktionen har ökat. Dock förbättrades resultatet efter skatt till -3 169 TSEK jämfört med -5 270 TSEK för samma period föregående år. Vi ser också att andra kvartalet har inletts på ett bra sätt med exempelvis en ny större order från Yunbo, vilket gör att vi förväntar oss att andra kvartalet blir bättre än det första.

Under perioden har vi haft produktionsstörningar på mindre produkter, vilket påverkat försäljningen negativt under kvartalet och dessa störningar beräknas till viss del fortsätta in i det andra kvartalet. Frågan beräknas dock vara löst innan det andra kvartalets utgång.

I januari slöt vi avtal med AstraZeneca om att genomföra ett gemensamt projekt. Syftet med projektet är att utvärdera om vår plattform kan förbättra formuleringen av en av AstraZenecas substanser och samarbetet omfattar både in vitro- och prekliniska in vivo-studier. Förutom att partnerskapet ger oss en ekonomisk ersättning om 1,5 MSEK är detta samarbete ett fint exempel på potentialen i vår teknologiplattform och på hur den kan bidra till att skapa mer effektiva läkemedel. Formuleringsarbete pågår och vi ser fram emot fortsättningen.

Under januari anställde vi också Kia Bengtsson som Director of Clinical Development. Kias långa erfarenhet av kliniska prövningar gör att vi nu har ett bra team för att genomföra vår kliniska studie inom gastropares.

I slutet av mars deltog vi på BIO-Europe Spring i Wien, vilket är ett ”speed dating-event” där vi fick chans att träffa potentiella partners för våra projekt inom drug delivery. Vi kom hem med många nya intressanta kontakter och jobbar nu med att följa upp dessa.

Den 30 april godkändes vårt stamcellspatent i USA. Patentet skyddar vår teknologi för leverans av tillväxtfaktorer för stamcellsbaserad terapi. Patentet är ett bevis på att vi lyckats överföra forskning från in vitro (glas/provrör) till in vivo (djur). Detta är fortfarande tidiga studier men det är väldigt glädjande att få bekräftat att vår plattform kan användas för leverans av den här typen av biologiska molekyler inom ett så viktigt medicinskt område. Teknologin betraktas som ett genombrott inom stamcellsforskningen och bedöms ha stor potential inom det neurodegenerativa sjukdomsområdet. Patentet är en del av vårt strategiska arbete med att bygga en stark patentportfölj och ytterligare skydda vår teknologiplattform.

I Kina fortsätter vår distributör för kromatografiprodukter (Yunbo) sitt arbete och kontrakterar underdistributörer för att täcka så stor del av marknaden som möjligt. Försäljningen hämmades något under perioden av ledigheter i samband med det kinesiska nyåret. Vi mottog mindre ordrar under första kvartalet men därefter har en större order värd drygt 1,5 MSEK inkommit. Samarbetet med Yunbo fungerar över förväntan och orderingången utvecklas enligt plan.

I övriga världen jobbar vi vidare med att bygga upp fler distributörer. På några marknader har vi nu distributionsavtal för våra kromatografiprodukter på plats medan andra marknader är i uppstarts- eller utvärderingsfas. Vi fortsätter kontinuerligt att utvärdera nya marknader samt att utveckla vårt produktsortiment för att möta kundernas behov.

/Andreas Bhagwani, vd

Denna information är sådan information som Nanologica AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 maj 2019.