Delårsrapport jan-jun 2020

PERIODEN I KORTHET

FINANSIELL SAMMANFATTNING

· Nettoomsättningen uppgick till 8 475 (5 237), varav andra kvartalet 4 571 TSEK (2 966)
· Rörelsens kostnader uppgick till -21 466 TSEK (-16 239), varav andra kvartalet –12 088 TSEK (-8 984)
· Resultatet efter skatt uppgick till -10 805 TSEK (-8 182), varav andra kvartalet -4 618 TSEK (-5 014)
· Resultat per aktie var -0,56 SEK (-0,49), varav andra kvartalet -0,21 SEK (-0,30)
· Likvida medel uppgick på balansdagen till 89 859 TSEK (8 683)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· En företrädesemission tillför bolaget cirka 52,5 MSEK efter transaktionskostnader
· En riktad emission tillför bolaget cirka 55,1 MSEK efter transaktionskostnader, varvid Swedbank Robur Medica blir ny storägare med 9,0 procent
· Uppdragsavtal med Vicore Pharma AB gällande tillverkning av GMP-klassificerat material till ett värde om upp till 8 MSEK
· Studien med läkemedelskandidaten NIC-001 försenas med anledning av COVID-19
· Per Möller anlitas som rådgivare inom preparativ kromatografi
· Anders Rabbe och Tomas Kramar väljs som nya styrelseledamöter
· Ny produkt till portföljen av analytiska kolonner

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Inga väsentliga händelser efter periodens utgång

ELFTE KVARTALET I FÖLJD MED TILLVÄXT

Trots en besvärlig situation med COVID-19 har Nanologica sin högsta försäljning någonsin. Båda våra affärsområden växer kraftigt samtidigt som vår GMP-produktion nu kan starta, betald av en av våra kunder. I vårt projekt för uppskalning till storskalig produktion hos kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions har endast mindre förseningar förekommit och vi förväntar oss att få den första produktbatchen i slutet av 2020.

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 4 571 TSEK, vilket är bolagets hittills högsta nettoomsättning för ett enskilt kvartal. 2 149 TSEK av intäkterna under kvartalet kom från affärsområdet kromatografi och 2 422 TSEK från affärsområdet drug development. Inom kromatografi står försäljning av analytiska kolonner i Kina för huvuddelen av omsättningen, men vi har även fått en första order på analytiska kolonner från vår distributör i USA. COVID-19 har dock minskat möjligheterna till kundbesök, vilket påverkat försäljningen negativt. För drug development kommer intäkterna i huvudsak från projektet med Vicore Pharma, men även från partnerprojektet inom växtskydd, där vi under juli slutlevererat vår del. Kostnaderna under kvartalet har ökat jämfört med samma period föregående år, vilket främst beror på att vi nu är fler medarbetare då bolaget växer.

Inom analytisk kromatografi fortsätter arbetet med produktutveckling och före sommaren lanserade vi en ny produkt, SVEA™ Amino. Inom kort avser vi lansera ytterligare produkter för att bredda vår portfölj. Inom preparativ kromatografi har vi knutit till oss Per Möller som senior rådgivare. Per Möller har en lång och gedigen erfarenhet inom området och hans expertis och nätverk kommer att vara mycket värdefullt i vår fortsatta expansion inom preparativ kromatografi.

Inom affärsområdet drug development har vår kliniska studie med läkemedelskandidaten NIC-001 försenats då det under rådande omständigheter är svårt att genomföra kliniska studier som tar sjukvårdsresurser i anspråk och som kräver att försökspersoner besöker sjukhusmiljö. I våra partnerprojekt ser vi mindre påverkan och projekten fortskrider någorlunda enligt tidplan.

Under perioden fick vi ett uppdrag värt upp till 8 MSEK med Vicore Pharma, inom ramen för vårt partnerskap. Avtalet innebär att vi ska leda processen för tillverkning av GMP-klassificerat material. I och med det avancerar projektet med Vicore Pharma mot klinik, samtidigt som vi etablerar en GMP-tillverkning som kommer att vara av stor nytta för oss i framtida projekt.

Finansiellt står vi starkare nu än någonsin efter de två kapitalrundor vi genomförde under kvartalet. Den stärkta kassan ger oss arbetsro att driva bolaget framåt, liksom möjligheter att accelerera tillväxtsatsningar inom båda våra affärsområden. Det sätter oss också i en bättre förhandlingsposition i dialog med potentiella kunder, framförallt inom preparativ kromatografi.

Vårt arbete med att utveckla Nanologica till ett lönsamt företag fortsätter med oförminskad styrka och vi ser fram emot att rapportera ytterligare framsteg under årets andra halva.  

Andreas Bhagwani, vd