Bokslutskommuniké januari – december 2016

PERIODEN

· Nettoomsättningen uppgick till 2 000 (3 263) TSEK, varav fjärde kvartalet 1 516 (672) TSEK
· Resultatet efter skatt uppgick till -22 776 (-14 291) TSEK, varav fjärde kvartalet -4 381
(-4 735) TSEK
· Resultat per aktie var –6,27 (-6,33) SEK, varav fjärde kvartalet –0,99 (-1,44) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var –20 435 (-14 169) TSEK, varav fjärde kvartalet -3 424 (-4 496) TSEK
· Likvida medel uppgick på balansdagen till 16 807 (18 951) TSEK
· Nyemissionen övertecknades och tillförde Nanologica omkring 19,7 MSEK efter transaktionskostnader

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Eva Osterman har utsetts till ny CFO

RAPPORTPRESENTATION

Rapporten kommer att presenteras i en webcast, kl 9.30 idag, som finns tillgänglig här: https://nanologica.com/sv/investor-relations/presentationer/

VD-kommentar

GRUNDEN ÄR LAGD – NU SKA VI LEVERERA

Nanologica kan sammanfatta 2016 som ett händelserikt år på vägen mot att bli ett lönsamt bolag. Inom Drug Delivery genomförde vi två viktiga studier och efter att ha bearbetat den indiska marknaden för kromatografi fick vi i februari 2016 en order värd 16,5 MSEK.

Arbetet med att etablera Nanologica i Indien ger organisationen energi och framåtanda. Vi har under fjärde kvartalet testat och trimmat in erbjudandet till marknaden bestående av våra egna produkter och även andras för att hitta den optimala produktportföljen. Vår försäljnings-organisation jobbar stenhårt ute på fältet och har under den senaste månaden träffat  alla de största kunderna i Indien, varav de flesta nu också provat våra produkter. Vi har fått bra feedback och lön för vårt hårda arbete. Det är en speciell känsla att som VD komma till en kund i Indien och få beröm för en produkt som ens team utvecklat, tillverkat och nu också levererat. Riktiga kunder med riktiga problem, det är vår melodi.  Satsningen i Indien har naturligtvis påverkat resultatet, men vi ser redan nu att det är en satsning som kommer att betala sig.

Leveranserna som smygstartade under tredje kvartalet har fortsatt under fjärde kvartalet, dock inte riktigt i den takt som vi hade planerat. Den order som vi tog under första kvartalet har förskjutits något. Vi håller fast vid vårt mål att vara kassaflödespositiva på månadsbasis mot slutet av 2017.

Under fjärde kvartalet har vi också arbetat intensivt med att slutföra de två projekt som initierades under tredje kvartalet inom Drug Delivery. Tillsammans med GSK gjorde vi en studie för att utöka en av deras plattformar med hjälp av vår teknik. Vi kan inte säga så mycket om vad vi gjort, men vi är nöjda med resultatet. Teva beställde en omformulering av ett svårlösligt läkemedel. Vi är själva mycket nöjda med leveransen och Teva har också uttryckt att resultatet är mycket tillfredsställande. Från GSK väntar vi fortfarande på återkoppling, men projektet har genererat mycket kunskap och gett oss idéer som vi hoppas kunna omsätta i handling under 2017. Jag och resten av teamet har identifierat och arbetar med flera andra affärsmöjligheter inom detta område, där vi hoppas kunna presentera fler nyheter under 2017.

Inom Drug Delivery riktar vi nu våra satsningar åt håll där vi verkligen kan göra nytta och samtidigt bidra i ett större sammanhang. Vi kommer att lägga vårt primära fokus på att, tillsammans med olika partners, inrikta oss på att förbättra befintliga läkemedel de kommande åren. Vår drivkraft blir de möjligheter vi själva identifierar snarare än den att bli experter på olika sjukdomsområden. Ju närmare läkemedlet är marknaden, desto större del av kakan kan vi ta själva.

Under de senaste två åren har bolaget tagit stora steg framåt mot den kommersialisering som startade 2012. Jag ser fram emot 2017, då vi ser stora möjligheter till att få utväxling på det hårda arbete som lagts ner över lång tid.

Andreas Bhagwani