Bokslutskommuniké januari – december 2015

PERIODEN

 • Nettoomsättningen ökade till 3 263 (1 645) TSEK, varav fjärde kvartalet 672 (669) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -14 291 (-14 724) TSEK, varav fjärde kvartalet -4 735
  (-6 959) TSEK
 • Resultatet per aktie var -5,71 (-10,05) SEK, varav fjärde kvartalet -1,80 (-4,23) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -14 169 (-13 034) TSEK, varav fjärde kvartalet -4 496 (-4 231) TSEK
 • Likvida medel uppgick till 18 951 (9 125) TSEK
 • Nyemission om 30,0 MSEK slutfördes
 • Första handelsdag för Nanologicas aktie på AktieTorget den 30 oktober

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Indisk order värd 10,4 MSEK inom kromatografi
 • Nina Lanner tillträdde som operativ chef

VD-kommentar

NU GÅR VI IN I FÖRSÄLJNINGSFAS

Under fjärde kvartalet listade vi bolaget på AktieTorget och inhämtade i samband med detta 30 MSEK från nytillkomna och befintliga aktieägare.

År 2015 blev också året då vi började producera kommersiella produkter i mindre volymer på anläggningen i Södertälje. Vi har stegvis trimmat in utrustningen för att mot slutet av 2015 följa ett planlagt produktionsschema. Syftet med detta var dels att producera produkter till kunder för test, dels att testa reproducerbarhet, risker, flaskhalsar och annat som hör uppskalning till. Utöver färdiga produkter vann vi värdefulla lärdomar kring hur vi kan producera större volymer till effektiv kostnad och hur vi kan förbättra produkterna och processerna ytterligare.

Även inom Drug Delivery tog vi nya utvecklande steg under 2015. Vi gjorde våra två första större projekt tillsammans med kund där denna kund övervägde att använda vår teknik när de tog sitt projekt in i kliniska studier. Med ett av projekten valde de av skäl oberoende av vår teknik att gå vidare på annat sätt, medan vi inväntar besked för det andra projektet.

De nya projekt som vi för närvarande diskuterar med flera olika kunder rör sig om såväl nya originalläkemedel som generika. Det innebär att det tar olika lång tid innan det blir en färdig produkt, men i vår affärsmodell får vi ersättning från början. Däremot skiljer sig ersättningsnivåerna beroende på om affären avser utvärderingsstudier, kliniska studier eller om utvecklingsarbetet leder till en färdig produkt.

För 2016 är huvudfokus att bygga en bra affär inom kromatografi. Vi fortsätter att utveckla vår produktion för att kunna ta tillvara skalfördelar vid ökade volymer. Vi ser ett tydligt intresse för våra produkter, vilket ger oss självförtroende att fortsätta styra mot ett positivt kassaflöde.

Efter att vi har bearbetat den indiska marknaden för kromatografi under en längre tid fick vi under februari ett glädjande besked. Vår återförsäljare lade en order värd 10,4 MSEK. För mig är det ett viktigt kvitto på att vi är på rätt väg.

Vi befinner oss i en mycket spännande fas, då vi är mitt i steget mellan 0 och 1, för att låna ett uttryck från den digitala världen. Från utveckling till försäljning. Från forskning till produktion. I detta steg måste vi utmana varandra och vår omgivning – ett hårt arbete utanför bekvämlighetszonen och framför allt, utan omedelbart facit. Vi tror på det vi gör, men är i ett dynamiskt läge där vi har mycket att inhämta i reaktioner och dialog med omvärlden.

Jag är stolt över att vi på mindre än tre år gått från enskilda experiment till en ny produktionsanläggning för produkter med efterfrågan. Nu har vi inlett nästa steg, att etablera dessa produkter på världsmarknaden och göra dem till kommersiella framgångar. Min ambition är att detta arbete ska bedrivas i ett lika högt tempo och med lika hög kvalitet som tidigare.

Vi kommer löpande under 2016 berätta om hur verksamheten utvecklas genom kvartals-rapportering, pressmeddelanden och via vår hemsida. Det går också att följa oss på Twitter under @Nanologica, där vi berättar lite mer än vad som ryms i den formella rapporteringen. Vill ni se oss i verkligheten är ni alltid varmt välkomna att besöka oss i Södertälje.

Andreas Bhagwani

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen för helåret ökade med 98 procent till 3 263 (1 645) TSEK. Ökningen hänförs främst till affärsområdet Drug Delivery och den uppskalningsorder som levererades under första halvåret. Nettoomsättningen under fjärde kvartalet låg på samma nivå som föregående år och uppgick till 672 (669) TSEK.

Rörelsens kostnader för helåret ökade med 10 procent till 23 438 (21 377) TSEK. Rensat för kostnader relaterade till listningen på AktieTorget ökade kostnaderna med 5 procent till 22 510 (21 377) TSEK, vilket förklaras av den produktion som pågår inom affärsområdet Kromatografi sedan slutet av 2014. Rörelsens kostnader under fjärde kvartalet minskade med 6 procent till 7 026 (7 450) TSEK. Rensat för kostnader relaterade till listningen på AktieTorget minskade kostnaderna med 7 procent till 6 902 (7 450) TSEK.

Rörelseresultatet för helåret 2015 uppgick till -14 143 (-14 730) TSEK och resultatet efter skatt till -14 291 (-14 724) TSEK. Under fjärde kvartalet var rörelseresultatet -4 784 (-7 068) TSEK och resultatet efter skatt -4 735 (-6 959) TSEK.

Medelantal anställda under helåret uppgick till 16 (16), varav 9 (9) kvinnor och 7 (7) män.

INVESTERINGAR, LIKVIDITET
OCH FINANSIELL STÄLLNING

De ackumulerade bokförda investeringarna för balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten uppgick till 8 345 (6 028) TSEK. Detta avser utveck­lingsarbeten för produkter inom affärs­området Kromatografi.

Motsvarande värde för patentportföljen upp-gick till 740 (704) TSEK varav merparten avser investeringar i patent och patent-ansökningar relaterade till affärsområdet Drug Delivery. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1 509 (1 264) TSEK och har i huvud­sak finansierats genom ett företagslån från Almi på.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under helåret uppgick till -14 169 (-13 034) TSEK, varav fjärde kvartalet -4 469 (-4 231) TSEK.

Likvida medel uppgick till 18 951 (9 125) TSEK. Likviden från spridningsemissionen inför noteringen på AktieTorget inflöt under fjärde kvartalet.

Soliditeten uppgick till 74 (42) procent.

UTDELNING

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2015.

Säsongseffekter

Nanologica saknar signifikanta säsongs-variationer.

Teckningsoptioner

Under tredje kvartalet emitterade Nanologica 148 395 teckningsoptioner för att kunna implementera ett incitamentsprogram för ledning och personal. Under fjärde kvartalet vidareöverläts på marknadsmässiga villkor 138 524 teckningsoptioner till VD, andra ledande befattningshavare och övriga anställda.

Transaktioner med närstående

Bolaget erhöll en brygglånefinansiering på 3,8 MSEK från Flerie Invest AB (Thomas Eldered), Paui AB (Robert Taflin, styrelseledamot) och Vega Bianca AB (Andreas Bhagwani, VD). Denna kvittades mot 187 755 nya aktier med samma teckningskurs som i spridnings-emissionen vid listningen. Ingen ersättning utgick för brygglånefinansieringen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Indisk order värd 10,4 MSEK inom kromatografi

Som ett resultat av att Nanologica under en längre tid har bearbetat den indiska marknaden för kromatografi, la bolagets återförsäljare en order på motsvarande 10,4 MSEK under februari. Ordern avser flera produkter med leverans från fjärde kvartalet 2016 till och med andra kvartalet 2017, då ordern även intäktsförs. Merparten av ordern är till kunder som har ett återkommande behov av denna typ av produkter.

Nina Lanner ny operativ chef

Nina Lanner tillträdde som operativ chef den 1 februari. Nina har över 15 års erfarenhet inom läkemedelsproduktion, främst inom produktionsledning och effektivisering, men även som projektledare för både investerings- och technology transfer-projekt.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Denna bokslutskommuniké har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokförings­nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Mer om Bolagets redovisningsprinciper finns på sidorna 7-9 i Årsredovisningen för 2014. De redovisnings- och värderingsprinciper som har använts är oförändrade jämfört med dem som tillämpades 2014.

Belopp är uttryckta i TSEK och MSEK vilket i denna delårsrapport avser tusental svenska kronor och miljontal svenska kronor. Belopp inom parentes avser jämförelsesiffror före-gående år.

Dotterbolaget Nanologica Pure Sàrls ställning och resultat saknar betydelse för bedöm­ningen av koncernens ställning och resultat varför rapporteringen endast omfattar moderbolaget Nanologica AB (publ).

Kommande finansiell information

Årsredovisning 2015                      prel vecka 17

Delårsrapport jan-mar 2016        20 maj 2016

Delårsrapport jan-jun 2016          26 aug 2016

Delårsrapport jan-sep 2016          17 nov 2016

VALBEREDNING

Valberedningen 2016 består av:

*Gisela Sitbon (styrelsens ordförande)

*Thomas Eldered (utsedd av Flerie Invest AB)

*Ylwa Karlgren (utsedd av Rahal Investment AB)

*Giovanni Fili (utsedd av Opis Luma Holding AB)

Valberedningen kontaktas via valberedning@nanologica.com alternativt Valberedningen, Nanologica AB, Forskargatan 20G, 151 36 Södertälje.

årsstämma

Årsstämman kommer att hållas i Redeyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr i Stockholm den 31 maj kl 16.00. Kallelse kommer att finnas tillgänglig på hemsidan senast den 3 maj 2016.

Revisorernas granskning

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisorer.

Södertälje 19 februari 2015

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Andreas Bhagwani,
tel 070-316 17 02

Ekonomichef Stina Elofsson,
tel 070-797 63 64

KORT OM NANOLOGICANanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 19 medarbetare av tio nationaliteter och varav tio med doktorsgrad. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.