Other

Nanologica’s Rights Issue Registered – Conversion of BTA to Shares

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG, NEW ZEALAND, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE ADDITIONAL REGISTRATION OR OTHER MEASURES. Nanologica AB’s (publ) rights issue of shares that ended on 13 March 2024 has been registered with the Swedish Companies Registration Office. The rights

Read more »

Nanologicas företrädesemission registrerad – omvandling av BTA till aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Nanologica AB:s (publ) företrädesemission av aktier som avslutades den 13 mars 2024 har registrerats hos Bolagsverket. Företrädesemissionen tecknades till 100 procent och innebar att bolaget tillfördes

Read more »

Nanologica takes out loan of MSEK 20 within agreed credit facility

Nanologica AB (publ) has taken out a loan of MSEK 20 from the credit facility agreed in January with Flerie Invest AB. The loan is taken out to cover the company's temporary financial needs pending expected cash flows from the operations in preparative chromatography. After this loan, the credit facility has been used in full. Parts of the proceeds will be used to repay a loan from a private financier of MSEK 10 that expires

Read more »

Nanologica upptar lån om 20 MSEK inom avtalad kreditfacilitet

Nanologica AB (publ) har upptagit ett lån om 20 MSEK ur den kreditfacilitet som i januari avtalades med Flerie Invest AB. Lånet upptas i syfte att överbrygga bolagets tillfälliga finansiella behov i väntan på förväntade kassaflöden från verksamheten inom preparativ kromatografi. Efter lånet har hela kreditfaciliteten nyttjats. Delar av likviden kommer att användas för att betala tillbaka ett lån från en privat finansiär om 10 MSEK som löper ut den 1 juli 2022 och som

Read more »

Nanologica tecknar kreditram med huvudägare

Nanologica AB har tecknat en kreditram om upp till 50 MSEK med bolagets huvudägare Flerie Invest AB. Syftet är att täcka bolagets tillfälliga finansiella behov i väntan på förväntade kassaflöden från verksamheten inom preparativ kromatografi, för att möta kravet på befintligt rörelsekapital för att driva bolaget den närmaste tolvmånadersperioden. Denna lånefinansiering är ett flexibelt sätt att tillgodose bolagets kortsiktiga kapitalbehov i väntan på förväntade kassaflöden från verksamheten inom preparativ kromatografi. Kreditramen har tecknats på marknadsmässiga

Read more »

Inlösen av optionsprogram i Nanologica AB

Delar av Nanologicas optionsprogram 2018/21 har lösts in av optionsinnehavarna, vilket medför en ökning av antalet aktier i bolaget med 77 773 till 27 776 850 aktier. Aktiekapitalet ökar som en följd av detta med 31 886,93 SEK till 11 389 278,16 SEK. Vid Nanologicas årsstämma den 31 maj 2018 beslutades om att inrätta ett incitamentsprogram om maximalt 484 883 teckningsoptioner för bolagets anställda. Varje teckningsoption ger rätten att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 9,3

Read more »