2021

Optionsprogram i Nanologica AB fulltecknat

Det av årsstämman 2021 beslutade optionsprogrammet 2021/24 för Nanologica AB har nu implementerats. Programmet tecknades till 100 procent av såväl ledningsgrupp, inklusive vd, som anställda. Vid årsstämman den 27 maj 2021 beslutades om ett nytt optionsprogram, som nu har implementerats. I optionsprogram 2021/24 för Nanologicas ledning och anställda har 800 000 av de totalt 800 000 optionerna tecknats. ”Att programmet blir fulltecknat av såväl ledningsgrupp som anställda tyder på en internt fortsatt stark tro på bolaget

Read more »

Stock option program in Nanologica ab fully subscribed

The option program 2021/24 for Nanologica AB resolved by the Annual General Meeting 2021 has now been implemented. The program was subscribed at 100 percent by both the management team, including the CEO, and employees. At the Annual General Meeting on May 27, 2021, a new stock option program was resolved, which has now been implemented. In option program 2021/24 for Nanologica’s management and employees, 800,000 of the total 800,000 options have been subscribed for.

Read more »

Nanologica Recruits VP Chromatography

Nanologica has recruited Katarina Alenäs as VP Chromatography to lead Nanologica’s sales organization within Chromatography globally. As sales start for preparative chromatography approaches, Nanologica’s sales organization is now strengthened with Katarina Alenäs as VP Chromatography. The assignment includes leading the sales organization and driving the work globally. Nanologica thus has its own sales organization covering all major markets – India, China, US and Europe. ” With solid experience from the biotechnology industry in general and

Read more »

Nanologica rekryterar VP Chromatography

Nanologica har rekryterat Katarina Alenäs som VP Chromatography för att leda Nanologicas säljorganisation inom kromatografi globalt. I och med att försäljningsstart inom preparativ kromatografi närmar sig stärks nu Nanologicas försäljningsorganisation med Katarina Alenäs som VP Chromatography. Uppdraget innebär att leda försäljningsorganisationen och driva arbetet globalt. Nanologica får därmed en egen säljorganisation som täcker samtliga stora marknader – Indien, Kina, USA och Europa. ” Med en gedigen erfarenhet från bioteknikbranschen i allmänhet och kromatografibranschen i synnerhet

Read more »