Year: 2018

Nanologicas valberedning utsedd inför årsstämman 2019

I enlighet med beslut på årsstämman den 31 maj 2018 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en har erbjudits att utse en representant att utgöra valberedning i Nanologica AB. De tre största aktieägarna eller ägargrupperna har utsett var sin representant så att valberedningen inför årsstämman 2019 nu består av följande tre ledamöter: Thomas Eldered (Flerie Invest AB via UBS Europe SE Luxembourg Branch) Angelique Angervall (Vega Bianca

Read more »

Ersättning för licensavtalet

Nanologica har erhållit en ersättning om 2 MSEK från licensavtalet med INIM Pharma, numera Vicore Pharma. Vicore avser använda Nanologicas teknologi i ett eller flera projekt. Som tidigare meddelats ingick Nanologica i maj ett licensavtal med INIM Pharma, avseende en del av sin teknologiplattform. Utbetalningen av ersättningen har triggats av att projektet nu har finansierats upp genom att Vicore Pharma förvärvat INIM Pharma och därefter genomfört en nyemission. Vicore Pharma har nu startat det projekt

Read more »

Nanologica utökar sin teknologiplattform

En av Nanologicas patentansökningar har idag blivit publik. Genom patentet söker Nanologica att stärka och utöka sin teknologiplattform och adderar bland annat inhalation som administrationsväg. Teknologin bedöms ha möjlighet att lösa en del av de utmaningar som omgärdar administration av läkemedel via inhalation och befinner sig i ett tidigt skede.  ”Inhalation är för oss väldigt intressant av flera anledningar. Vi ser betydande potential i att genom omformulering av godkända aktiva substanser hitta mer effektiva behandlingar

Read more »

Nanologica expands its technology platform

One of Nanologica’s patent applications has today become public. Through the patent, Nanologica is seeking to strengthen and expand its technology platform by adding inhalation, among other, as administration route. The technology is in an early phase and is believed to be able to overcome some of the challenges surrounding administration of drugs through inhalation.  ”Inhalation interests us for several reasons. We see great potential in the reformulation of approved substances for finding more effective

Read more »

Exklusivitetsavtal för kinesiska marknaden

Nanologica AB (publ) har idag ingått ett femårigt distributionsavtal med Yunbo Technology (Beijing) Co. för den kinesiska marknaden. Avtalet ger Yunbo exklusivitet mot i förväg satta försäljningsvolymer, som ökar varje år. Yunbo har också i samband med avtalets undertecknande gjort en första beställning av produkter till ett värde av 2 MSEK för leverans mellan november och januari. Genom avtalet kommer Yunbo att marknadsföra och återförsälja Nanologicas kromatografiska produkter i Kina. Exklusiviteten är villkorad av prestation

Read more »

Exclusivity agreement for the Chinese market

Nanologica AB (publ) has today entered into a five-year distribution agreement with Yunbo Technology (Beijing) Co. for the Chinese market. The agreement gives Yunbo exclusivity according to predetermined sales volumes, which increase yearly. In connection with the signing of the agreement Yunbo also made an order of products to a value of 2 MSEK for delivery during the fourth quarter of 2018. Through the agreement Yunbo will market and resell Nanologica’s chromatographical products in China.

Read more »