Year: 2017

Nanologica fokuserar på applikationer och marknad efter svag försäljningsstart

Nanologica justerar sin organisation för att bättre stödja introduktionen av bolagets produkter i Indien efter en svag försäljningsstart. Bolaget satsar inom marknads- och applikationsutveckling och minskar inom produktion. Finansieringen förstärks med ett lån på 16 MSEK för att kompensera att bedömd break-even förskjuts till 2018.   ”Efter en grundlig genomgång känner vi stor tilltro till att våra produkter är mycket konkurrentskraftiga ur både kvalitet, prestation och prisbild. Däremot måste vi ge kunderna ett bättre stöd,

Read more »

Kallelse till årsstämma 2017 Nanologica AB (publ)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 1 juni 2017 kl. 12.00 i Redeyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr, Stockholm.  Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 maj 2017, och dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 måndagen den 29 maj

Read more »

Nanologica-studie publicerad i Nanomedicine

En artikel har godkänts för publicering i aprilnumret av den referensgranskade vetenskapliga tidsskriften Nanomedicine gällande en studie som Nanaologica nyligen har avslutat. Studien visar på förmåga hos Nanologicas porösa silikapartiklar att förbättra effekten av antibiotika vid behandling av infektionssjukdomar, och banar därmed väg för att utveckla antibiotika med lägre risk för resistensutveckling. Nanologica omformulerade i studien antibiotikaläkemedlet Clofazimine genom att kapsla in det i porösa silikapartiklar, NLAB SilicaTM vilket ökade dess förmåga att behandla tuberkulöst

Read more »