Year: 2017

Kallelse till årsstämma 2017 Nanologica AB (publ)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 1 juni 2017 kl. 12.00 i Redeyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr, Stockholm.  Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 maj 2017, och dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 måndagen den 29 maj

Read more »

Nanologica-studie publicerad i Nanomedicine

En artikel har godkänts för publicering i aprilnumret av den referensgranskade vetenskapliga tidsskriften Nanomedicine gällande en studie som Nanaologica nyligen har avslutat. Studien visar på förmåga hos Nanologicas porösa silikapartiklar att förbättra effekten av antibiotika vid behandling av infektionssjukdomar, och banar därmed väg för att utveckla antibiotika med lägre risk för resistensutveckling. Nanologica omformulerade i studien antibiotikaläkemedlet Clofazimine genom att kapsla in det i porösa silikapartiklar, NLAB SilicaTM vilket ökade dess förmåga att behandla tuberkulöst

Read more »

Nanologicas bokslutskommuniké jan-dec 2016

PERIODEN Nettoomsättningen uppgick till 2 000 (3 263) TSEK, varav fjärde kvartalet 1 516 (672) TSEK Resultatet efter skatt uppgick till -22 776 (-14 291) TSEK, varav fjärde kvartalet -4 381 (-4 735) TSEK Resultat per aktie var –6,27 (-6,33) SEK, varav fjärde kvartalet –0,99 (-1,44) SEK Kassaflödet från den löpande verksamheten var –20 435 (-14 169) TSEK, varav fjärde kvartalet -3 424 (-4 496) TSEK Likvida medel uppgick på balansdagen till 16 807 (18

Read more »