Year: 2017

Delårsrapport jan-jun 2017

PERIODEN Nettoomsättningen uppgick till 9 (44) TSEK, varav andra kvartalet 0 (44) TSEK Resultatet efter skatt uppgick till -13 451 (-12 149) TSEK, varav andra kvartalet -6 735 (-6 527) TSEK Resultat per aktie var -2,91 (-3,62) SEK, varav andra kvartalet -1,46 (-1,94) SEK Likvida medel uppgick på balansdagen till 12 457 (11 279) TSEK VÄSENTLIGA HÄNDELSER I PERIODEN Omorganisation sänker kostnaderna till 3,6 MSEK per kvartal En lånefinansiering om 16 MSEK genomfördes Eva Byröd

Read more »

Eva Byröd ny styrelseledamot i Nanologica

Eva Byröd har valts som nya ledamot i Nanologicas styrelse. ”Eva kommer att få en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av Nanologica. Hennes gedigna erfarenhet inom de olika faserna av läkemedelsutveckling blir mycket värdefull i Nanologicas satsning inom området”, säger styrelsens ordförande Gisela Sitbon. Eva Byröd kommer senast från postitionen som Project Director, Pharmaceutical Development, AstraZeneca AB och har innan dess haft ett flertal seniora positioner inom läkemedelsutveckling inom AstraZeneca. Eva Byröd efterträder Mårten

Read more »

Kommuniké årsstämma

Nanologica AB (publ) höll den 1 juni 2017 årsstämma för räkenskapsåret 2016 i Stockholm. Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag. Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämman fastställde styrelsens arvode till totalt 578 500 kr, varav 133 500 kr till styrelsens ordförande och 89 000 kr vardera till övriga ledamöter. Stämman valde följande styrelseledamöter intill utgången av nästa årsstämma: Eva

Read more »

Nanologica erhåller lån om 16 MSEK

Nanologica erhåller ett lån om 16 MSEK som löper på ett år från 1 juni 2017 från ett konsortium om fyra investerare. Lånet kan förlängas i ytterligare ett år om alla parter önskar. Den effektiva kostnaden för lånet är 11.4% av lånebeloppet.  ”Efter en grundlig genomgång känner vi stor tilltro till att våra produkter är mycket konkurrentskraftiga ur både kvalitets- och prisperspektiv. Däremot måste vi ge kunderna ett bättre stöd, vilket vi nu gör. Med

Read more »