2017

Nanologicas valberedning utsedd

I enlighet med beslut på årsstämman den 1 juni 2017 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning De tre största aktieägarna eller ägargrupperna har utsett representant, i enlighet med beslut på årsstämman den 1 juni 2017, så att valberedningen nu består av fyra ledamöter. Nanologicas valberedning inför årsstämman 2018 utgörs av: Thomas Eldered, utsedd av

Read more »

Delårsrapport jan-sep 2017

PERIODEN Nettoomsättningen uppgick till 198 (484) TSEK, varav tredje kvartalet 190 (440) TSEK Resultatet efter skatt uppgick till -18 309 (-18 395) TSEK, varav tredje kvartalet -4 858 (-6 246) TSEK Resultat per aktie var -3,97 (-5,48) SEK, varav tredje kvartalet -1,05 (-1,86) SEK Likvida medel uppgick på balansdagen till 5 804 (4 203) TSEK VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Nanologica har tecknat ett samarbetsavtal med ett partnerföretag för ett tre månaders långt utvecklingsprojekt Dr Sabrina

Read more »

Nanologica ingår avtal med jordbruksföretag, vilket ger 1,9 MSEK i totalt avtalsvärde för Q3

Nanologica har ingått ett samarbetsavtal med ett globalt jordbruksföretag specialiserat på växtskydd. Tillsammans med ett tidigare inlett samarbetsprojekt uppgår Nanologicas avtalsvärden tecknande under Q3 till 1,9 MSEK. “Jordbruk är ett nytt område för oss, och det här projektet passar oss som hand i handske. Vi får betalt för att utveckla applikationer som kan stärka vår Drug Delivery-plattform rejält. De formuleringar vi nu arbetar med är även relevanta för flera av våra pågående läkemedelsutvecklingsprojekt”, säger Adam

Read more »

Nanologica deltar i nytt forsknings- och utvecklingssamarbete

Nanologica har tecknat ett samarbetsavtal med ett partnerföretag för ett 3 månaders utvecklingsprojekt. Partnerföretaget, som kommer att finansiera projektet till fullo, är en CDMO (contract development and manufacturing organization) som levererar lösningar för förbättrad stabilitet i läkemedel, förbättrat läkemedelsupptag och kontrollerad/modifierad utsöndring genom modern farmaceutisk teknik. Nanologicas åtagande i projektet är att bidra med sin Drug Delivery-expertis för att förbättra formuleringar av komplexa läkemedel samt leverera proof of concept inom sin kärnkompetens avseende Drug Delivery.

Read more »

Nanologica erhåller forskningsanslag på 2,4 miljoner SEK

Nanologica har, tillsammans med Dr Sabrina Valetti, tidigare PostDoc på Nanologica, och två andra industripartners erhållit 2,4 miljoner SEK från Kunskapsstiftelsen för ett projekt som kommer undersöka nanoporösa kiseldioxidpartiklar för farmaceutiska formuleringar. Projektet inleddes den 1 september 2017. För Nanologica utgör projektet en möjlighet att utveckla sin kärnkompetens och stärka sin position inom nya metoder för läkemedelsadministration. Ett område som har potentiellt mycket stor affärsnytta och skapar värde för läkemedelsindustrin och patienter. Anslaget beviljades bland

Read more »