Vd-ord inför företrädesemissionen i mars 2020

Bäste aktieägare,
Under 2019 nåddes en rekordnotering för Nanologica då nettoomsättningen mer än fördubblades, tack vare en tydlig och kontinuerlig tillväxt inom båda våra affärsområden. Sommarens affär inom preparativ kromatografi var en betydande milstolpe i bolagets historia och ledde till att vi kunde starta produktion av silika i stor skala. Inom drug development står vi i begrepp att starta en egen klinisk studie inom gastropares och har under året även gjort viktiga framsteg inom inhalationsområdet. Framgångarna gör att vi nu har fundamentet för att bygga en väsentligt större affär än dagens.

För att tillvarata de möjligheter vi ser inom våra affärsområden behöver vi genomföra fortsatta tillväxtinvesteringar, varför vi nu har beslutat att genomföra en Företrädesemission om cirka 55,4 MSEK. Företrädesemissionen har ett starkt stöd från Bolagets befintliga ägare och omfattas till cirka 53,6 procent av avsiktsförklaringar och teckningsförbindelse. Vår störste ägare, Thomas Eldered som innehar cirka 28,9 procent av aktierna, har utöver att teckna sin andel även förbundit sig att garantera hela emissionen, vilket visar på en stark tro på Nanologica och på vart Bolaget är på väg.

Emissionslikviden avser vi att använda för att finansiera fortsatta projekt inom såväl preparativ kromatografi som drug development. Inom kromatografi fortsätter uppskalningen av silikaproduktionen hos Sterling Pharma. Vi bedömer att fortsatta investeringar, dels i produktionskapacitet, dels i ett eget applikationslaboratorium är nödvändiga för att ingå ytterligare leveransavtal inom preparativ kromatografi.
Införsäljningsprocesserna på området är dock långa, till följd av att material för preparativ kromatografi ska inkluderas i industriell produktion, vilket är en komplex process som inte förenklas av att det dessutom ska ske i läkemedelsindustrin. Kunderna ställer av naturliga skäl höga krav på leveranskapacitet, leveranssäkerhet, kompetens och långsiktighet hos sina leverantörer. Vid sidan av de investeringar vi gör i produktionskapacitet och ett applikationslaboratorium bör en starkare finansiell ställning få en positiv effekt på kunddialogerna.

Storskalig produktion för även med sig andra fördelar – vid produktion av partikelstorlekar som lämpar sig för preparativ kromatografi får vi som bi-produkt ut betydande mängder material med partikelstorlekar för analytisk kromatografi. Därigenom kan vi väsentligt förbättra bruttomarginalen för den analytiska affären, samtidigt som kapacitet frigörs vid anläggningen i Södertälje. Det gör att vi i Södertälje kan affärsutveckla för att bättre anpassa erbjudandet efter kundernas behov på olika marknader. Det distributionsavtal inom analytisk kromatografi som vi nyligen slutit för den nordamerikanska och europeiska marknaden minskar vårt beroende av den kinesiska marknaden, vilket är positivt. Arbetet med att utveckla ytterligare distributörer fortsätter.

Inom drug development avser vi att fortsätta driva såväl egna projekt som partnerprojekt. Stort fokus ligger på att utveckla inhalationsplattformen NLAB Spiro™ som visar god potential. Partnerprojektet med Vicore Pharma har bidragit till att validera plattformen och flytta fram vår position inom inhalationsområdet. Delar av emissionslikviden kommer att användas för att fortsätta utveckla och patentera teknologin. Vi planerar dock inte att i detta tidiga skede starta egna projekt på området.

Nanologica ser goda möjligheter att bygga betydande värden inom båda sina affärsområden. Vi är medvetna om att bolaget kan uppfattas som splittrat med två affärsområden, som trots att de bygger på samma teknologi och vetenskapliga grunder, skiljer sig åt väsentligt. På sikt ser vi därför en möjlighet att dela bolaget i två. För att förbereda detta samt ett framtida byte till en större aktielista, har vi beslutat gå över till redovisning enligt IFRS. Detta medför att vi kommer att särredovisa respektive affärsområde, vilket vi hoppas ska underlätta för aktieägare att följa hur bolagets delar utvecklas.

Parallellt med framstegen inom respektive affärsområde har vi också lyckats rekrytera nyckelkompetenser till såväl företaget som bolagets styrelse. Att attrahera personer med rätt kompetens och erfarenhet – och med ett starkt driv och stor passion – har varit avgörande för att ta de steg vi under året har tagit och gör att vi står rustade för att bygga bolaget vidare.

Som näst största ägare väljer jag att teckna min andel om drygt 5 MSEK i emissionen, vilket är mitt sätt att visa hur mycket jag tror på bolaget. Jag bjuder härmed också in andra att följa med på vår resa mot Nanologica 2.0!

 

Södertälje mars 2020
Andreas Bhagwani, vd

Nanologica EU-tillväxtprospekt

Share this: