Offentliggörande av memorandum samt inledande av teckningstiden

Med anledning av att teckningstiden i företrädesemissionen inleds i morgon publiceras härmed memorandum på Nanologicas, AktieTorgets samt Redeyes respektive hemsidor. Teckningstiden löper från och med den 21 september till och med den 5 oktober 2016. Vid full teckning ger emissionen Nanologica ett tillskott på ca 22,7 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen i emissionen uppgår till 18 kronor per aktie.

Nyemissionen i sammandrag

Omfattning:                   Högst 1 259 305 nya aktier ges ut, vilket vid full teckning innebär att bolaget tillförs ca 22,7 miljoner kronor (före emissionskostnader).
Företrädesrätt: Varje på avstämningsdagen, den 19 september 2016, innehavd aktie i Nanologica berättigar till en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. I den utsträckning de emitterade aktierna inte tecknas med företräde skall dessa erbjudas aktieägare och andra till teckning.
Teckningstid: 21 september – 5 oktober 2016
Teckningskurs: 18 kronor per aktie
Handel med teckningsrätter: Kommer att ske på AktieTorget från och med den 21 september till och med den 3 oktober 2016.
Handel med BTA: Kommer att ske på AktieTorget från och med den 21 september till och med den dag då Bolagsverket registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutat av oktober 2016.
Memorandum: Finns tillgängligt via nanologica.com, aktietorget.se samt redeye.se.
Rådgivare: Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB juridisk rådgivare i samband med nyemissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, VD i Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas@nanologica.com

 Om Nanologica AB (publ)
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 19 medarbetare av tio nationaliteter och varav tio med doktorsgrad. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Investeringsmemo-2016

Teaser-Investeringsmemo-2016

Share this: