Nanologica – valberedningens beslutsförslag årsstämma 2018

Valberedningens beslutsförslag

 

Valberedningen har bestått av Thomas Eldered, ordförande i valberedningen, representerande Flerie Invest AB, Gisela Sitbon, styrelseordförande i Nanologica AB, Angelique Angervall, representerande Vega Bianca AB och Krim Talia, representerande 3T Invest.

 

Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Mårten Steen väljs till ordförande vid årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 5 bolagsstämmovalda ledamöter. Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode åt styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt

734.250 kronor (höjning med 27%), varav 200.250 kronor (höjning med 50%) till styrelsens ordförande och 133.500 kronor (höjning med 50%) till var och en av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Hans Lennernäs, Lena Torlegård, Gisela Sitbon, Peter Ehrenheim och Eva Byröd, Paula Zeilon har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare omval av Gisela Sitbon som styrelseordförande.

Val av revisor

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av registrerat revisionsbolag Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Pressmeddelandet som pdf

Share this: