Utfall i Nanologicas företrädesemission

Styrelsen för Nanologica AB (publ) (”Nanologica” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av en extra bolagsstämma den 11 april 2018.

Sammanräkningen visar att 6 425 511 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 46,4 procent av företrädesemissionen. 202 608 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 1,5 procent av emissionen. Därutöver tecknades 5 373 876 aktier av emissionens garanter enligt ingångna emissionsgarantiavtal, motsvarande cirka 38,8 procent av emissionen. Företrädesemissionen tecknades således till 86,6 procent.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen för företrädesmissionen har skett i enlighet med de principer som anges i prospektet som offentliggjordes den 17 april 2018. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Bolaget tillförs totalt 48,0 MSEK före emissions- och garantikostnader om cirka 5,0 MSEK. Genom emissionen ökar Nanologicas aktiekapital med totalt 4 921 151,45 SEK, från 1 893 283,62 SEK till 6 814 435,07 SEK. Antalet aktier i Nanologica ökar genom emission av 12 001 995 aktier från 4 617 452 aktier till 16 619 447 aktier.

Betalda tecknade aktier (BTA) i nyemissionen handlas på AktieTorget under kortnamnet NICA BTA fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier. Detta beräknas ske under vecka 23 2018. I samband med detta kommer de nya aktierna att upptas till handel på AktieTorget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, VD i Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post andreas.bhagwani@nanologica.com

Kort om Nanologica AB (publ)
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. För mer information, besök www.nanologica.com.

Denna information är sådan information som Nanologica AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2018 kl.13:15 CET.