Nanologicas valberedning utsedd

I enlighet med beslut på årsstämman den 1 juni 2017 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning

De tre största aktieägarna eller ägargrupperna har utsett representant, i enlighet med beslut på årsstämman den 1 juni 2017, så att valberedningen nu består av fyra ledamöter.

Nanologicas valberedning inför årsstämman 2018 utgörs av:

  • Thomas Eldered, utsedd av Flerie Invest
  • Krim Talia, utsedd av Rahal Investment AB
  • Angelique Angervall, utsedd av Vega Bianca AB
  • Gisela Sitbon, styrelseordförande

Valberedningen representerar tillsammans 46,5 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget per den 30 september 2017. Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2018 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer. Årsstämman 2018 hålls i Stockholm den 31 maj.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Nanologicas valberedning kan göra det via e-post till valberedning@nanologica.com senast den 31 januari 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gisela Sitbon, Styrelsens Ordförande
Tel: +46 70 282 55 58 eller e-post: gisela.sitbon@telia.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsformulering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.