Nanologicas företrädesemission registrerad – omvandling av BTA till aktier

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Singapore, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Nanologica AB (publ) (”Nanologica” eller ”Bolaget”) har genomfört en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, beslutad av extra bolagsstämma den 11 april 2018.

Företrädesemissionen tecknades till 86,6 procent vilket innebär att Bolaget tillfördes 48,0 MSEK före emissions- och garantikostnader om cirka 5,0 MSEK.

Emissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTA är den 29 maj 2018. BTA omvandlas sedan till aktier vilka beräknas bokas ut på respektive aktieägares VP-konto/depå den 4 juni 2018. Efter omvandling av BTA till aktier kommer totalt antal aktier i Nanologica uppgå till 16 619 447.

ISIN-kod för aktie i Nanologica, kortnamn NICA: SE0005454873

ISIN-kod för BTA i Nanologica, kortnamn NICA BTA: SE0011090810


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, VD Nanologica

Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post andreas.bhagwani@nanologica.com 


Kort om Nanologica AB (publ)
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. För mer information, besök www.nanologica.com.