Nanologicas delårsrapport jan-mar 2020

FINANSIELL SAMMANFATTNING

· Nettoomsättningen uppgick till 3 904 TSEK (2 271)
· Rörelsens kostnader uppgick till -9 378 TSEK (-7 254)
· Resultatet efter skatt uppgick till -6 187 TSEK (-3 169)
· Resultat per aktie var -0,36 SEK (-0,19)
· Likvida medel uppgick på balansdagen till 1 162 TSEK (17 621). Efter perioden har en företrädesemission tillfört bolaget 55,4 MSEK före transaktionskostnader.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Dotterbolag i Australien startades för kliniska studier med NIC-001
· Anslag beviljades för forskningsprojekt som nyttjar Nanologicas teknologi
· Lån om 10 MSEK inom tidigare tecknade kreditramar upptogs för att genomföra investeringar framförallt inom preparativ kromatografi
· Distributionsavtal för den amerikanska, kanadensiska och europeiska marknaden gällande analytisk kromatografi slöts med AIC

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· En företrädesemission tillförde bolaget cirka 52,5 MSEK efter transaktionskostnader

SATSNINGAR FRAMÅT FORTSÄTTER

Nanologicas satsningar framåt fortsätter inom båda våra affärsområden. Coronapandemin som sveper över världen slår dock hårt mot både samhälle och ekonomi och påverkar även vår verksamhet. För Nanologicas del såg vi under det första kvartalet en minskad försäljning av kolonner till följd av att Kina var nedstängt under en längre period. Framöver ser vi en risk att detta fortsätter åtminstone ett kvartal. Dessutom ser vi minskad tillgång på råmaterial hos både oss och underleverantörer liksom längre ledtider för packning av kolonner. Detta bedömer vi kan få en negativ påverkan på försäljningen inom analytisk kromatografi under kommande kvartal. Även vårt eget projekt inom gastropares med läkemedelskandidaten NIC-001, som är planerat att under 2020 gå in i klinisk fas, kommer att försenas då kliniska studier kommer att vara svåra att genomföra under rådande omständigheter.

Vi följer givetvis utvecklingen noga och uppdaterar kontinuerligt våra beredskapsplaner för att säkerställa att verksamheten kan fortgå i största möjliga mån. Styrelsen och ledningen utgår också från att förutsättningarna kan förändras och har därför beredskap för att snabbt fatta såväl stora som små beslut.

Vad gäller efterfrågan på våra tjänster och produkter ser vi framtiden an med tillförsikt – inom drug development ser vi ett ökat intresse för vår inhalationsteknologi och inom kromatografi börjar Kina hämta sig från mycket låga nivåer, samtidigt som vi har utökat vårt nätverk av distributörer runt om i världen. Vi deltog på den amerikanska mässan Pittcon tillsammans med vår nya distributör AIC och under det andra kvartalet går samarbetet med AIC för den nordamerikanska och den europeiska marknaden igång på allvar. Samtidigt fortsätter vi att utvärdera ytterligare distributörer för att hitta långsiktiga samarbetspartners, med målet att ta en större del av världsmarknaden.

Årets första kvartal visar återigen en tillväxt i nettoomsättning jämfört med samma period föregående år. Som utlovat särredovisar vi framgent våra affärsområden för att underlätta för aktieägare att följa hur bolagets delar utvecklas. Nettoomsättningen uppgick till 3 904 TSEK totalt, varav 3 210 TSEK avsåg drug development och 694 TSEK avsåg kromatografi. Intäkterna kommer denna period främst från läkemedelsprojektet med Vicore Pharma. Vi har även försäljning av kromatografiprodukter i Kina, liksom intäkter från projektet inom växtskydd. Kostnaderna har ökat jämfört med samma period föregående år vilket främst beror på att Nanologica växer och att vi nu är fler medarbetare. Den företrädesemission vi genomfört har under andra kvartalet tillfört bolaget ca 52,5 MSEK efter emissionskostnader. Vi står därmed rustade för att fortsätta våra satsningar framåt.

Emissionslikviden avser vi främst att använda för att investera i uppskalning till volymproduktion av silika. Kort efter periodens utgång fattade vi beslut om de investeringar som krävs för att lyfta produktionskapaciteten till tonskala. Det är av stor vikt att vi nu kan erbjuda de volymer av silika som efterfrågas när vi går vidare i de diskussioner vi för med potentiella kunder inom preparativ kromatografi. Även de investeringar som avses göras i ett applikationslaboratorium kommer att möjliggöra starkare kundrelationer, eftersom värde adderas till kunderbjudandet genom att vi kan bistå kunder med metodutveckling och problemlösning.

Processen för uppskalning till volymproduktion hos vår kontraktstillverkare Sterling Pharma Solutions fortgår enligt plan och Sterling har vidtagit åtgärder för att säkerställa att de kan fortsätta sin verksamhet med så få störningar som möjligt. Den första batchen testmaterial väntas under andra halvan av 2020.

Under mars deltog vi på BIO-Europe, som denna gång hölls digitalt på grund av rådande världsläge. Vi konstaterade ett mycket stort intresse för vår inhalationsteknologi NLAB Spiro™ och vi ser goda möjligheter att framöver tydligt etablera denna plattform och ta en stark position inom inhalationsområdet. Delar av emissionslikviden kommer att användas för att fortsätta att utveckla och patentera teknologin.

Med de framsteg vi kontinuerligt gör och med en påfylld kassa, har vi nu har fundamentet för att bygga en väsentligt större affär än dagens. Även om omvärlden för tillfället ser mörk ut ser vi för Nanologicas del ljust på framtiden.

/Andreas Bhagwani, vd