Nanologica utvärderar ny affärsmöjlighet

Nanologica förbereder att starta verksamhet inom en ny affärsgren, preparativ kromatografi. Beslut har fattats att fördjupa samtal som sedan en tid förts med potentiella kunder och kontraktstillverkare. Den nya verksamheten bedöms relativt snabbt kunna nå lönsamhet

Preparativ kromatografi används inom läkemedelstillverkning för att ”rena” peptider, framförallt insulin. På detta område används avsevärt större mängder silika än inom analytisk kromatografi, där Nanologica är verksamt idag.

”Området intresserar oss av tre skäl. För det första bedöms vår teknik vara mycket konkurrenskraftig i detta segment. För det andra planerar vi att gå in på marknaden tillsammans med kunder. Och för det tredje ser vi ut att relativt snabbt kunna nå mycket god lönsamhet i en sådan affär”, säger VD Andreas Bhagwani.

Beslut har fattats att fördjupa de sonderande samtal som förs med två möjliga kunder efter att dessa insulintillverkare med positivt utfall utvärderat mindre mängder av Nanologicas material samt mottagit dokumentation. De fördjupade samtalen syftar till att nå fram till villkorade långsiktiga leveransavtal där Nanologica fungerar som andraleverantör till dem.

För att kunna leverera de volymer silika dessa insulintillverkare behöver förs sedan en tid samtal med en brittisk kontraktstillverkare. Samtalen har bland annat omfattat så kallad tech transfer från Nanologica, utveckling av processer för volymproduktion samt inventering av befintlig utrustning hos tillverkaren. Möjliga avtalskonstruktioner med specifika ersättningsnivåer har också utväxlats.

Beslut om att inleda verksamhet inom preparativ kromatografi kommer att fattas först när avtal med kontraktstillverkare föreligger och villkorade långsiktiga leveransavtal omfattande såväl volymer som priser överenskommits med en eller flera kunder. Start av verksamhet förutsätter att de förhandlade kontrakten i sig själva bedöms kunna ge en lönsam verksamhet.

”Detta är ett mycket intressant område för oss med den teknik vi har. Min tilltro till att vi ska kunna nå framgång har successivt stärkts under de samtal vi har haft där tester med vårt material genomförts och tech transfer och uppskalning av produktionsvolymer diskuterats”, säger Andreas Bhagwani.

En eventuell expansion till ett nytt segment kräver vissa investeringar. Mot bakgrund av strategin med att gå in på marknaden med avtal såväl för produktion som leveranser, bedömer bolaget att det kommer att finnas goda möjligheter att säkerställa finansiering för sådana investeringar. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, VD i Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post andreas.bhagwani@nanologica.com 

Kort om Nanologica AB (publ)
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. För mer information, besök www.nanologica.com.

Denna information är sådan information som Nanologica AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018.