Nanologica tillförs 79,8 MSEK i företrädesemission

Nanologica AB (publ) (”Nanologica” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den nyemission av aktier med företrädesrätt för Nanologicas befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 23 augusti 2022 och som godkändes av extra bolagsstämma den 15 september 2022. Företrädesemissionen tecknades till 85 procent, varav 36,6 procent tecknades av garanten, och Nanologica tillförs därmed cirka 79,8 MSEK före emissionskostnader, med följd att Bolaget säkerställer finansiering för intensifierade satsningar och investeringar inom preparativ kromatografi.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONG KONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Teckningsperioden i Nanologicas nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare avslutades den 5 oktober 2022. Villkoren i Företrädesemissionen innebar att tre (3) innehavda aktier i Nanologica berättigade till teckning av en (1) ny aktie till teckningskurs 10,00 SEK.

Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till 85 procent, varav cirka 63,1 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 0,2 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därtill tecknade Flerie Invest AB 36,6 procent i enlighet med garantiåtagande. Nanologica tillförs därmed cirka 79,8 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3 MSEK, varav garantikostnad utgör cirka 1,2 MSEK.

Klimatet på aktiemarknaden är just nu långt ifrån gynnsamt. Därför är vi är glada att flertalet av våra större ägare visar fortsatt stark tro på och stort stöd för bolaget, däribland inte minst vår huvudägare Flerie Invest AB som valde att både teckna sin pro-rata-andel samt garantera emissionen upp till 85 procent, trots att teckningskursen sattes utan rabatt. Kapitalet från emissionen gör att vi nu kan öka takten för att etablera oss som leverantör av högkvalitativ silika på marknaden för preparativ kromatografi och dra nytta av de fördelaktiga marknadsförhållandena som just nu råder på den marknaden. Vi går nu in i en mycket intressant fas och jag tror att vår affär inom preparativ kromatografi inom några år kommer att kunna generera betydande lönsamhet för bolaget”, kommenterar Nanologicas vd Andreas Bhagwani.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen för Företrädesemissionen har skett i enlighet med de principer som anges i det prospekt som offentliggjordes den 20 september 2022. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds till respektive tecknare. Aktier skall betalas i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan.

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 3 272 151 SEK till sammanlagt cirka 14 820 923 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 7 980 316 aktier till sammanlagt 36 146 142 aktier.

Betalda tecknade aktier (BTA) kommer att vara föremål för handel på Nasdaq Stockholm fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och BTA omvandlats till aktier. Sista dag för handel med BTA beräknas inträffa under vecka 43, 2022. Handel med BTA kommer att ske under handelsbeteckningen NICA BTA med ISIN-kod SE0018689077.

Aktiemarknadsnämnden har beviljat Flerie Invest dispens från budplikt såvitt avser teckning av aktier i Företrädesemissionen i enlighet med Flerie Invests tecknings- och garantiåtagande. Efter Företrädesemissionen uppgår Flerie Invests ägarandel till 41,2 procent av aktierna och rösterna i Nanologica.

Rådgivare
Zonda Partners och Advokatfirman Lindahl agerar finansiell respektive legal rådgivare till Nanologica i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johanna Johansson, Director IR, Communications and Marketing
Tel: +46 72 211 21 90 eller e-post: ir@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande när det gäller att kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar, vilket skapar möjligheter för att ta fram unika produkter. Genom de två affärsområdena, kromatografi och drug development, strävar bolaget efter att öka tillgänglighet till kostnadseffektiva läkemedel och innovativa behandlingar inom sjukvården, till gagn för patienter runt om i världen. Inom kromatografi strävar bolaget efter att göra insulin och andra peptidläkemedel tillgängliga för fler behövande patienter genom att sänka kostnaden för tillverkningen. Inom drug development utvecklar Nanologica en unik drug delivery-plattform för lokal leverans av läkemedel till lunga i syfte att tillhandahålla nya behandlingsmöjligheter för patienter med lungsjukdomar. Nanologica har huvudkontor i Södertälje och Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Nasdaq Stockholm Main Market sedan 29 mars, 2022. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (“Prospektförordningen”).

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Nanologicas avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Nanologica har gjort efter bästa förmåga men som Nanologica inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Nanologica. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.