Nanologica fokuserar på applikationer och marknad efter svag försäljningsstart

Nanologica justerar sin organisation för att bättre stödja introduktionen av bolagets produkter i Indien efter en svag försäljningsstart. Bolaget omfördelar resurser till marknads- och applikationsutveckling från produktion. Finansieringen förstärks med ett lån på 16 MSEK för att kompensera att bedömd break-even förskjuts till 2018.

”Efter en grundlig genomgång känner vi stor tilltro till att våra produkter är mycket konkurrentskraftiga ur både kvalitets- och prisperspektiv. Däremot måste vi ge kunderna ett bättre stöd, vilket vi nu gör. Med en lokal serviceorganisation på plats i Indien räknar vi med att hämta hem den svaga försäljningsstarten”, säger VD Andreas Bhagwani. 

Att slutkunderna i Indien har ett större behov av applikationsstöd än vad Nanologica och dess partner MR Sanghavi förutsåg har medfört en svagare försäljningsstart än budgeterat.  Prognosen om att nå ett positivt kassaflöde på månadsbasis flyttas därför fram från december 2017 till andra halvåret 2018. Den order från Indien om 16,5 MSEK som tidigare kommunicerats (pressmeddelande 24 Februari 2016) kommer att levereras under 2017 och 2018.

Som en konsekvens har Nanologica beslutat att omfördela resurser från produktion och utveckling i Södertälje till försäljning och kundservice i Indien. Detta medför att kostnadsnivån i bolaget sänks till 3,6 MSEK per kvartal från tidigare 6,5-7,5 MSEK med full effekt från oktober 2017.  Nanologica har även beslutat att ta upp ett lån från fyra investerare om 16 MSEK för att ytterligare stärka sin finansiering. Lånet löper på ett år med en effektiv ränta på 12.5%. Lånet kan om båda parter önskar förlängas ytterligare i ett år.

”Styrelsen har utvärderat olika alternativ. Mot bakgrund av produkternas goda lönsamhet bedömer vi att en tillfällig lånefinansiering är rätt väg framåt”, säger ordförande Gisela Sitbon.

Försäljningen under första kvartalet uppgick till 0,9 TSEK. Kostnaderna var i linje med tidigare kvartal. Fullständig kvartalsrapport publiceras 19 maj kl 0830.

VD Andreas Bhagwani kommenterar den organisationsförändringen och åtgärderna i en intervju med Arvid Necander, analytiker på Redeye, som sänds kl 10.00 på www.nanologica.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, VD, andreas@nanologica.com 0703161702

Denna information är sådan information som Nanologica AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj januari 2017.