Nanologica delårsrapport Januari – Juni 2017

PERIODEN
• Nettoomsättningen uppgick till 9 (44) TSEK, varav andra kvartalet 0 (44) TSEK
• Resultatet efter skatt uppgick till -13 451 (-12 149) TSEK, varav andra kvartalet -6 735 (-6 527) TSEK
• Resultat per aktie var -2,91 (-3,62) SEK, varav andra kvartalet -1,46 (-1,94) SEK
• Likvida medel uppgick på balansdagen till 12 457 (11 279) TSEK

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER I PERIODEN
• Omorganisation sänker kostnaderna till 3,6 MSEK per kvartal
• En lånefinansiering om 16 MSEK genomfördes
• Eva Byröd valdes in som ny ledamot i styrelsen

MINSKAD KOSTNADSKOSTYM OCH STÄRKT FINANSIERING GER SLAGLÄGE

Vi aviserade i juni ett kostnadsbesparingsprogram som innebär att vi minskar vår kostnadskostym från 6,3 MSEK per kvartal till 3,6 MSEK per kvartal. Omställningen går enligt plan och vi beräknar att ha nått full kostnadsbesparing i november. I samband med detta har vi förändrat och förstärkt vår kommersiella organisation. Den nya organisationen kommer att vara implementerad från och med september 2017 vilket innebär att våra kunder kommer att se mer av oss såväl on-line som i verkliga livet. Just ökad närvaro, aktivitet och synlighet är en nyckelfråga för Nanologica i lanseringen av våra produkter inom kromatografi.

Kostnadsbesparingar och en starkare orientering mot kunder har varit temat för andra kvartalet. Detta innebär att vi från och med nu kan arbeta framåt med nya projekt och försäljning. Inom Kromatografi handlar det om att få fart på försäljningen. Inom Drug Delivery vill vi starta betalda kundprojekt såväl som att utveckla egna produkter.

Återkopplingen på våra kromatografiprodukter fortsätter att vara mycket god. Produkterna har bra prestanda och håller länge, men som jag tidigare konstaterat så räcker inte detta. Vi behöver assistera kunderna i den omställning de behöver göra från konkurrenternas till våra produkter och sätter därför tillsammans med vår partner i Indien, familjen Sanghavi, upp ett applikationslabb i Mumbai som beräknas tas i drift under slutet av tredje kvartalet. Här kommer vi att hjälpa kunderna att förbättra sina analytiska metoder baserat på våra produkter. Vi kommer också proaktivt att utveckla processer som vi tror kan vara till nytta för flera läkemedelsbolag.

Inom Drug Delivery arbetade vi hårt under andra kvartalet med ett antal partnerdiskussioner och vi kommer också framgent arbeta med betalda uppdrag för våra kunder. Vi fokuserar på samarbeten som vi tror kan utveckla vår plattform och framtida produkter.

Utöver arbetet med externa parter har Nanologica tagit fram ett antal egna produktidéer där vår teknik: ökad löslighet, snabbt tillslag och hög laddningskapacitet, kan göra stor skillnad. Dessa skall vi nu utvärdera från såväl tekniska som kommersiella perspektiv för att matcha dem med medicinska behov. Vid positivt utfall går vi vidare med dessa produktidéer för att nå ett tidigt partnerskap.  

Under andra kvartalet genomförde vi ett projekt som i praktiken utvidgar vår teknologi bortom orala formuleringar. Resultatet blev dels en patentansökan och dels ett samarbete med en potentiell partner som provtrycker teknologin. Vi inväntar resultat från denna partner före årsskiftet.

Detta arbetssätt, att utveckla läkemedelsprodukter i dialog med, snarare än att genomföra utvärderingsstudier för andra ser vi som framtiden för Drug Delivery inom Nanologica.

Nu ser vi fram emot en spännande höst!

Andreas Bhagwani