Nanologica avslutar NIC-001

Nanologica AB har beslutat att avsluta sitt projekt med läkemedelskandidaten NIC-001 för behandling av gastropares innan den planerade kliniska studien påbörjas, för att fokusera bolagets resurser på fortsatt utveckling av inhalationsplattformen NLAB Spiro[®].

Stängningen av projektet är en följd av att bolagets strategi inom affärsområdet drug development framgent fokuseras på inhalation och respiratoriska sjukdomar, samt av att de kommersiella förutsättningarna för NIC-001 har förändrats. I och med att projektet avslutas överförs interna resurser till inhalationsprojekt baserade på plattformen NLAB Spiro®. Nanologica bedömer att plattformen har stor potential att lösa flera av de utmaningar som finns inom inhalerade läkemedel.

"Till följd av de pandemirelaterade hinder som försenat starten av den planerade studien med NIC-001, har vi i stället kunnat lägga mycket resurser och fokus på vår inhalationsplattform. Den tekniska progress vi gjort i kombination med det intresse vi hittills sett från marknaden för vår lösning gör att det är ett naturligt steg att renodla vår strategi inom drug development till att fokusera på inhalation och respiratoriska sjukdomar", kommenterar Andreas Bhagwani, vd för Nanologica.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, IR Nanologica
Tel: +46 72 211 21 90 eller e-mail: johanna.johansson@nanologica.com

 

Om Nanologica AB (publ)

Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande när det gäller att kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar. Genom de två affärsområdena drug development och kromatografi strävar bolaget efter öka tillgängligheten till innovativa behandlingar och läkemedel inom hälso- och sjukvården världen över, till gagn för mänskligheten. Inom drug development utvecklas bolagets teknologiplattform för att lösa medicinska problem i syfte att tillhandahålla nya behandlingsmöjligheter för patienter med svåra lungsjukdomar. Inom kromatografi strävar bolaget efter att göra insulin tillgängligt för fler behövande patienter genom att minska kostnaden för tillverkningen. Nanologica har huvudkontor i Södertälje och Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.

Om NLAB Spiro®
NLAB Spiro® är Nanologicas teknologiplattform för inhalation. Plattformen består av biologiskt nedbrytbara nanoporösa silikapartiklar som kan laddas med läkemedelssubstanser inuti partiklarnas porer. Partiklarna är sfäriska, icke-aggregerande och uppträder som ett fritt flödande pulver. De aerodynamiska egenskaperna skräddarsys för att lämpa sig för inhalation och partiklarnas storlek ligger mellan 2 µm och 5 µm, vilket gör att de kan nå den del av lungan där de ska verka – ju mindre partiklar, desto längre ner i lungan kan de nå. Väl i lungan frisätts läkemedelssubstansen och ger behandlingseffekt lokalt. NLAB Spiro® kan öka lösligheten och/eller biotillgängligheten av en läkemedelssubstans, skydda läkemedelssubstanser från nedbrytning, ge en kontrollerad frisättningsprofil och möjliggöra lokal behandling med minskad systemisk påverkan, vilket skapar nya möjligheter vid behandling av lungsjukdomar.

Denna information är sådan information som Nanologica AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 september, 2021.