Kommuniké från extra bolagsstämma i Nanologica AB (publ)

Nanologica AB (publ) höll idag extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades.

Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

I enlighet med tidigare offentliggjord information beslutade styrelsen den 23 augusti 2022 om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande. Bolagsstämman har idag, med erforderlig majoritet, beslutat att godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst 9 388 608 aktier.

Beslutet innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst 3 849 590,161381 kronor genom en nyemission av högst 9 388 608 aktier. Teckningskursen för aktierna i nyemissionen är 10 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 21 september 2022 till och med den 5 oktober 2022.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Beslut om att godkänna tecknings- och garantiåtagande med Flerie Invest AB (närståendetransaktion)

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna tecknings- och garantiåtagandet med Flerie Invest AB (”Avtalet). Flerie Invest AB ägs av bolagets styrelseledamot Thomas Eldered.

Såsom framgår av bolagets pressmeddelande den 23 augusti 2022 har bolaget den 22 augusti 2022 träffat Avtalet med Flerie Invest AB enligt vilket Flerie Invest AB åtar sig dels att teckna samtliga aktier i bolaget till vilka Flerie Invest AB har företrädesrätt i egenskap av aktieägare, dels att därutöver på begäran av bolaget teckna och betala sådant antal aktier som inte tecknats av andra i nyemissionen så att nyemissionen blir tecknad till minst 85 procent.

För teckningsåtagandet utgår ingen ersättning. Garantiåtagandet motsvarar ett garanterat belopp om ca 35,1 MSEK. För garantiåtagandet ska bolaget betala en ersättning uppgående till ett belopp motsvarande fyra procent (4) av det garanterade beloppet, vilket innebär att ersättningen uppgår till ca 1,4 MSEK. Ersättningen ska erläggas kontant. Någon ersättning utgår inte för det fall nyemissionen inte fullbordas.

Thomas Eldered har inte deltagit i styrelsens handläggning och beslut i frågor rörande Avtalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johanna Johansson, Director IR, Communications and Marketing
Tel: +46 72 211 21 90 eller e-post: ir@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande när det gäller att kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar, vilket skapar möjligheter för att ta fram unika produkter. Genom de två affärsområdena, kromatografi och drug development, strävar bolaget efter att öka tillgänglighet till kostnadseffektiva läkemedel och innovativa behandlingar inom sjukvården, till gagn för patienter runt om i världen. Inom kromatografi strävar bolaget efter att göra insulin och andra peptidläkemedel tillgängliga för fler behövande patienter genom att sänka kostnaden för tillverkningen. Inom drug development utvecklar Nanologica en unik drug delivery-plattform för lokal leverans av läkemedel till lunga i syfte att tillhandahålla nya behandlingsmöjligheter för patienter med lungsjukdomar. Nanologica har huvudkontor i Södertälje och Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Nasdaq Stockholm Main Market sedan 29 mars, 2022. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.