Kommuniké från årsstämma i Nanologica AB (publ)

Nanologica AB (publ) höll idag den 2 juni 2022 sin årsstämma för verksamhetsåret 2021, varvid följande beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning, disponering av resultat
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och för koncernen enligt framlagda redovisningshandlingar samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ansamlad förlust om -46 224 712 kronor överförs i ny räkning. Beslutet innebär således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Styrelsen och styrelsearvoden
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes de ordinarie styrelseledamöterna Gisela Sitbon, Mattias Bengtsson, Eva Byröd, Thomas Eldered, Tomas Kramar, Anders Rabbe och Lena Torlegård som ledamöter i styrelsen, samtliga för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Gisela Sitbon omvaldes till styrelsens ordförande.

Vidare beslutade årsstämman styrelsearvode och arvode för utskottsarbete i enlighet med valberedningens förslag enligt följande: 290 000 kronor till styrelsens ordförande, 170 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna, 50 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 30 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, 25 0000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 15 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet. Beslutet innebär att arvodesnivån för styrelseordförande och styrelseledamöter har justerats jämfört med föregående mandatperiod.

Revisorn och revisorsarvoden
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget BDO AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med auktoriserade revisorn Niclas Nordström som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning och valberedningsinstruktion
Årstämman beslutade att inrätta en valberedning och valberedningsinstruktion i enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2021
Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2021.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen ska, i fråga om emissioner som genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt inte kunna fatta beslut som innebär att det belopp som aktiekapitalet ökas med motsvarar mer än tjugo (20) procent av det totala aktiekapitalet i bolaget – vid den tidpunkt då bemyndigandet första gången tas i anspråk –  efter det att emissionen genomförts.

Förslag om incitamentsprogram för vd, ledning och övriga anställda tillbakadraget
Den 31 maj 2022 pressmeddelades att styrelsen beslutat att dra tillbaka det i stämmokallelsen framlagda förslaget om ett nytt incitamentsprogram för vd, ledning och övriga anställda. Bakgrunden till tillbakadragandet är att styrelsen vill invänta utfallet av de optionsprogram som löper ut den 1 juli 2022. Beroende på utfallet kan ett nytt optionsprogram komma att föreslås senare i år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, Director IR, Communications and Marketing
Tel: +46 72 211 21 90 eller e-post:
ir@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande när det gäller att kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar, vilket skapar möjligheter för att ta fram unika produkter. Genom de två affärsområdena, kromatografi och drug development, strävar bolaget efter att öka tillgänglighet till innovativa behandlingar och kostnadseffektiva läkemedel inom sjukvården, till gagn för patienter runt om i världen. Inom kromatografi strävar bolaget efter att göra insulin och andra peptidläkemedel tillgängliga för fler behövande patienter genom att sänka kostnaden för tillverkningen. Inom drug development tillhandahåller Nanologica en unik drug delivery-plattform för lokal leverans av läkemedel till lunga i syfte att tillhandahålla nya behandlingsmöjligheter för patienter med lungsjukdomar. Nanologica har huvudkontor i Södertälje och Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Nasdaq Stockholm Main Market sedan 29 mars, 2022. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.