Förändring av antal aktier i Nanologica AB (publ)

Antalet aktier och röster i Nanologica AB har ändrats under oktober månad till följd av genomförandet av den tidigare kommunicerade företrädesemissionen.

Som tidigare kommunicerats beslutade Nanologicas styrelse den 23 augusti 2022 om en nyemission om cirka 94 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare i syfte att finansiera intensifierade satsningar inom preparativ kromatografi. Den 10 oktober meddelade Nanologica att företrädesemissionen tecknats till 85 procent och att Nanologica genom företrädesemissionen tillförts cirka 79,8 MSEK, före emissionskostnader.

Företrädesemissionen har medfört en ökning av antalet aktier i Nanologica under oktober månad med 7 980 316 aktier från 28 165 826 till 36 146 142 aktier och en ökning av aktiekapitalet med cirka 3 272 151 SEK från cirka 11 548 771 SEK till cirka 14 820 923 SEK.

Per den 31 oktober 2022 uppgick det totala antalet aktier och röster i Nanologica AB till 36 146 142. De nya aktierna är under registrering hos Bolagsverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, Director IR, Communications and Marketing
Tel: +46 72 211 21 90 eller e-post:
ir@nanologica.com

Denna information är sådan information som Nanologica AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2022, kl. 14.00.

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande när det gäller att kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar, vilket skapar möjligheter för att ta fram unika produkter. Genom de två affärsområdena, kromatografi och drug development, strävar bolaget efter att öka tillgänglighet till kostnadseffektiva läkemedel och innovativa behandlingar inom sjukvården, till gagn för patienter runt om i världen. Inom kromatografi strävar bolaget efter att göra insulin och andra peptidläkemedel tillgängliga för fler behövande patienter genom att sänka kostnaden för tillverkningen. Inom drug development utvecklar Nanologica en unik drug delivery-plattform för lokal leverans av läkemedel till lunga i syfte att tillhandahålla nya behandlingsmöjligheter för patienter med lungsjukdomar. Nanologica har huvudkontor i Södertälje och Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Nasdaq Stockholm Main Market sedan 29 mars, 2022. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.