Delårsrapport Q2 2024 Nanologica AB (publ)

FINANSIELL SAMMANFATTNING • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 2 174 TSEK (672) och för halvåret till 7 211 TSEK (1 026) • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -9 832 TSEK (-13 312) och för halvåret till -25 163 TSEK (-24 032) • Resultatet före skatt för kvartalet uppgick till -11 126 TSEK (-14 671) och för halvåret till -27 860 TSEK (-26 764) • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,25 SEK (-0,41) för kvartalet och för halvåret -0,67 SEK (-0,74) • Likvida medel uppgick per den 30 juni 2024 till 15 076 TSEK (35 995) HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET • Ett flertal storskaliga batcher av bolagets silika-baserade reningsmedia NLAB Saga® har producerats och kvalitetsgodkänts, varmed ett lager av produkter för försäljning har byggts upp. • Nanologica tog i juni en order på NLAB Saga® till ett värde om cirka 2 MSEK från en läkemedelsproducent i Kina. • Företrädesemissionen som beslutades i januari slutfördes och resterande del av emissionslikviden tillfördes bolaget. • Åsa Bergström tillträdde den 1 maj som Chief Operating Officer och tog plats i Nanologicas ledningsgrupp.

VD-ORD 
Vi har nu producerat ett antal storskaliga batcher inom specifikation i följd vilket har lett till att vi har kunnat bygga lager av produkter för försäljning. Vi har också tagit vår första lite större order på NLAB Saga® och intensifierar nu försäljningsarbetet.

Det är väldigt glädjande att det systematiska arbetet med att vidareutveckla den storskaliga produktionen av vår silikamedia NLAB Saga® har burit frukt – anläggningen levererar nu betydligt större volymer än tidigare. Även om detta inte återspeglas i omsättningen för det andra kvartalet så innebär det två viktiga saker. Det ena är att vi har färdiga varor till försäljning. Det andra är att vi nu är säkra på att kunna hålla leveranstider vilket gör att vi kan driva på försäljningen av dessa produkter.
 
I juni tog vi vår första större order på NLAB Saga® från en läkemedelsproducent i Kina. Kunden har tidigare utvärderat produkten i liten skala och har nu lagt en order för produktion. Detta är en kund som vi har bearbetat under en längre tid och i flera steg, vilket är typiskt för försäljningsprocessen för denna typ av produkt. Ordern utgör en liten del av kundens totala behov, varför vi ser goda möjligheter till ytterligare försäljning på sikt. Det här är vårt första steg in på den kinesiska marknaden för preparativ silika och vi ser mycket positivt på våra möjligheter att där etablera oss som en erkänd leverantör av högkvalitativ silika och successivt ta marknadsandelar.
 
Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 2,2 MSEK och utgjordes i huvudsak av ovan order. Färdigvarulagret ökade under kvartalet med 15,1 MSEK till 19,3 MSEK och består till största del av NLAB Saga® men även av NLAB® Siv, vår första icke-silikabaserade reningsmedia.
 
Vi har fått indikationer på att utvärderingen av NLAB® Siv i produktionsskala som en kund gjort har utfallit väl men att de inte slutfört sin interna dokumentationsprocess. Vi är mycket optimistiska vad gäller fortsatta affärer med denna kund och vår bedömning kvarstår om att kunden stegvis kommer att byta ut sin nuvarande produkt till NLAB® Siv. När kunden lägger order är vi redo att leverera.
 
Den insulintillverkare i Asien som utvärderar vår silikamedia NLAB Saga® i produktionsskala har ännu inte slutfört sin utvärdering. Vi är fortsatt optimistiska gällande framtida affär även med denna kund.
 
Parallellt fortsätter vårt arbete med produktutveckling. I slutet av året eller under första halvan av nästa år räknar vi med att lansera ytterligare produkter som kan effektivisera våra kunders arbetsflöden. Syftet är att expandera vår produktportfölj och därigenom utöka vår adresserbara marknad, vilket är en viktig del av vår långsiktiga tillväxtstrategi för bolaget.
 
I den förra delårsrapporten skrev jag att vi räknar med att kraftigt öka försäljningen under året och att vi anser det rimligt att i slutet av året nå en försäljning motsvarande en årstakt om 100 MSEK. Detta står vi fast vid. Med en produktion av silika som nu levererar betydligt större volymer ökar vi våra försäljningsinsatser och ser fram emot andra halvlek av 2024.
 
 
Södertälje i juli 2024 
Andreas Bhagwani, vd