Delårsrapport januari – mars 2018

PERIODEN

· Nettoomsättningen uppgick till 418 TSEK (9).
· Rörelsens kostnader under perioden var 5 831 TSEK (7 322).
· Resultatet efter skatt uppgick till -5 270 TSEK (-6 716).
· Resultat per aktie var -1,14 SEK (-1,45).
· Likvida medel uppgick på balansdagen till 2 696 TSEK (11 539).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Presentation av ny affärsgren för Nanologica – preparativ kromatografi
· Samarbetsavtal med kontraktstillverkare
· Beslut om att starta eget läkemedelsutvecklingsprojekt inom gastropares
· Styrelsen beslutade om nyemission på högst 55 MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Nyemission tecknades till 86,6% och tillförde bolaget 48,0 MSEK före transaktionskostnader
· INIM licensierar delar av vår teknikplattform för specifikt terapiområde
· Treårsavtal med kinesiskt bolag värt minst 1,2 MSEK för leverans av kolonner
· Styrelsen föreslår incitamentsprogram

Vi befinner oss fortfarande tidigt på tillväxtkurvan och bolagets intäkter från Drug Delivery-projekt fördelas ojämnt under året, vilket gör att skillnaderna från kvartal till kvartal kan vara stora. Försäljningen var betydligt lägre under första kvartalet än under fjärde kvartalet i fjol.

Detta gäller i synnerhet våra försäljningssiffror i Indien. Vi jobbar hårt på att nå kontinuerligt växande intäkter från affärsområdet kromatografi men vi förväntar oss denna typ av variationer under hela 2018.

Positiva nyheter inom affärsområdet kromatografi var att vi i maj fick vår första större order från den kinesiska marknaden. Vi ingick ett treårsavtal med kinesiska SinoUnison, som fokuserar på kontroll av livsmedel, för att leverera kolonner till ett värde av minst 400 TSEK per år.

Inom affärsområdet Drug Delivery har vi sedan 2016 målmedvetet utvecklat vår plattform, vilket medfört att den idag är väsentligt mer konkurrenskraftig.

I mars offentliggjordes att vi beslutat att starta ett eget läkemedelsprojekt med syfte att genomföra en klinisk studie inom gastropares där vi omformulerar en befintlig molekyl med NLAB Silica™. Vi kombinerar vår teknik med en redan godkänd läkemedelsmolekyl för att få fram ett nytt mer effektivt läkemedel. Om studien når sina mål gör vi bedömningen att det finns goda möjligheter att sälja projektet till ett läkemedelsbolag för fortsatt utveckling och marknadsintroduktion. Vi planerar att starta studien under 2019, och ägnar 2018 åt förberedelser. Mer information om projektet kommer under senare delen av 2018.

Gastropares, som ofta drabbar överviktiga diabetiker, innebär att tömningen av magsäcken i tarmen inte fungerar. Idag finns ingen bra behandling för gastropares. Marknaden i USA beräknas till ca 200 MUSD per år. I Europa och Asien är marknaden mindre, men den senare växer snabbast.

Under perioden har vi också fokuserat på ett utvärderingsprojekt tillsammans med ett läkemedelsbolag där vår tekniska plattform har vidareutvecklats. Genom detta samarbete hoppas vi att tillsammans med denna större partner lära oss mer om hur vår teknik kan tillämpas och i förlängningen skapa stark IP och ytterligare läkemedelsprojekt.

Under perioden har vi även slutit ett licensavtal med ett nytt bolag i Health Cap-sfären, INIM Pharma AB, som ger INIM rätt att nyttja delar av vår teknikplattform för ett visst terapiområde. Licensavtalet ger oss ekonomisk ersättning, men än viktigare är att INIM som ett led i sitt arbete med att utveckla läkemedel kommer att genomföra prekliniska toxikologistudier och tillverka material enligt GMP-standard. Det material och den dokumentation som detta arbete resulterar i kommer Nanologica att kunna använda även för andra ändamål.

Vårt uppdrag inom växtskydd har utvecklats positivt under första kvartalet och lett till att vi utvecklat vår teknikplattform ytterligare. Projektet beräknas fortsätta med lägre intensitet under resten av 2018.

Under fjärde kvartalet berättade vi om ett nytt affärsområde: preparativ kromatografi. Eftersom volymerna inom detta område är väldigt mycket större än vi har kapacitet att producera i Södertälje har vi under lång tid arbetat för att få till stånd ett samarbete med en kontraktstillverkare och i mars kunde vi offentliggöra ett samarbete med brittiska Sterling Pharma Solutions. Därmed kan vi nu erbjuda stora volymer silika till de läkemedelsbolag som utvärderar våra produkter för rening av insulin. Vi kommer dock inte att starta produktionen förrän vi har ett flerårigt kundavtal på plats och vi fortsätter nu dialogen med två möjliga kunder. Som vi tidigare berättat bedömer vi att vi kan nå lönsamhet relativt snabbt om vi får till stånd ett avtal med en av dessa kunder.

Nyemissionen tecknades till 86,6% vilket tillför bolaget 48 MSEK före transkationskostnader. Detta säkerställer finansieringen av våra fortsatta satsningar framåt och ger oss arbetsro att fortsätta utveckla bolaget och inte minst att genomföra vårt projekt inom gastropares.

/Andreas Bhagwani, VD Nanologica