Delårsrapport januari – juni 2016

PERIODEN 

 •  Nettoomsättningen uppgick till 44 (2 590) TSEK, varav andra kvartalet 44 (656) TSEK
 •  Resultatet efter skatt uppgick till -12 149 (-5 145) TSEK, varav andra kvartalet -6 527
  (-3 613) TSEK
 •  Resultat per aktie var -3,62 (-3,07) SEK, varav andra kvartalet -1,94 (-2,12) SEK
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten var -11 397 (-5 761) TSEK, varav andra kvartalet -5 974 (-4 448) TSEK
 •  Likvida medel uppgick på balansdagen till 11 279 (2 014) TSEK
 •  Bolaget inledde stor satsning på kromatografi
 •  Bolaget bildar säljbolag i Indien
 •  Peter von Ehrenheim och Paula Zeilon valdes in som nya ledamöter i styrelsen
 •  Licens- och samarbetsavtal slöts med Alcyone Lifesciences avseende ALS-projekt
 •  Bolaget beviljades ett tillväxtlån om 3,6 MSEK från Almi

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

 •  Styrelsen har beslutat om nyemission om ca 22,7 MSEK för att finansiera försäljningssatsning
 •  Bolaget ingår forskningssamarbete med GSK och annat stort läkemedelsföretag inom Drug Delivery 
VD-kommentar 

STORSATSNING PÅ KROMATOGRAFI

Under andra kvartalet tog vi två strategiskt mycket viktiga beslut. Beslut som ställer nya krav på oss, men som framförallt öppnar nya möjligheter för Nanologica. Vi börjar sälja kolonner under eget varumärke och vi bildar ett joint venture i Indien tillsammans med vår återförsäljare MR Sanghavi. Beslutet att börja sälja kolonner ökar i ett slag vår potentiella marknad från ca 42 MUSD till uppemot 1 000 MUSD. Steget tar vi efter att ha sett vilken prestanda vårt packningsmedia har – och just packningsmedia med hög prestanda är nyckeln till en bra kolonn. Att göra Indien till vår tredje hemmamarknad var ett enkelt beslut när vi fick chansen att göra det tillsammans med MR Sanghavi som redan är en etablerad leverantör till läkemedelsföretag och laboratorier på denna jättemarknad.

MR Sanghavi och Nanologica bildar ett gemensamt försäljningsbolag under namnet Nanghavi. Nanghavi säljer inte bara Nanologicas produkter utan också andra kromatografiprodukter som kunderna efterfrågar. Från och med tredje kvartalet säljer vi eget och andras packnings­media, egna kolonner samt system och kolonner för flashanalys. Medarbetarna kommer från MR Sanghavi och konkurrenter. Den indiska läkemedelsmarknaden är betydande med såväl lokala som globala aktörer.

Steget in på kolonnmarknaden tog vi genom att låta partners packa kolonner med vår silika. Under andra kvartalet tog vi fram en produktserie med olika kolonner för analytisk kromagrafi som går under varumärket Kanak (guld på sanskrit). Vi sålde några redan under andra kvartalet och förväntar oss en begränsad försäljning även under innevarande kvartal. Kunderna vill först prova produkterna, utvärdera resultaten och därefter aktualiseras frågan om att byta eller komplettera med oss som ny leverantör. Hög prestanda och lång livslängd kombinerat med ett attraktivt pris gör att våra kolonner kan sänka kundernas totala kostnadsnivå. Nu testas kolonnerna hos ett flertal stora läkemedelsbolag och vi förväntar oss att försäljningen tar fart under 2017. Återkopplingen har hittills varit mycket positiv.

Den indiska kromatografi-order som vi tog i februari ska omsättas i försäljning och leveranser under fjärde kvartalet, vilket ställer tuffa krav på uppskalning av produktionen i Södertälje. Arbetet för att kunna göra detta har pågått intensivt under våren och jag hyser tillförsikt om att vi kommer att lyckas. Kravet på snabb uppskalning gör dock att vi behöver satsa ytterligare på utrustning, processer och personal.

Liksom under första kvartalet var intäkterna från Drug Delivery lägre än vanligt. Vi har skruvat om verksamheten mot att försöka addera mer värde i projekten. Detta arbete har nu börjat bära frukt med två nya affärer. Den första är ett samarbets­projekt med GSK (GlaxoSmithKline) för att ut­veckla en av deras teknikplattformar för tidiga utvecklingsprojekt. Den andra är ett samarbete med ett stort läkemedelsföretag där vi ännu inte kan offentliggöra några detaljer. Båda dessa projekt är bra exempel på affärer som vi vill göra fler av.

En annan typ av affär, som också ligger i linje med inriktningen mot att skapa större värden, är det licens- och samarbetsavtal med Alcyone Lifesciences som slöts i maj. Här kombinerar vi vår NLAB SilicaTM-teknologi med deras plattformsteknologi för läkemedelsadministrering (drug delivery) för att tillsammans med ett biofarmabolag kunna utveckla och kommersia­lisera en behandling för vissa motoriska nervsjukdomar, inklusive ALS.

De offensiva satsningarna på Indien och på att börja sälja egna kolonner behöver inledningsvis finansieras. Storordern från i februari samt den svaga utvecklingen inom Drug Delivery under första halvåret ställer ytterligare krav på våra finanser. Styrelsen har därför beslutat att genomföra en nyemission på 22,7 MSEK, givet bolagsstämmans godkännande. Uppslutningen kring förslaget som presenteras idag är stort. Storägarna – Thomas Eldered, Mikael Lönn, LMK Forward och jag själv – samt styrelsen förbinder sig att teckna sina andelar i emissionen. Thomas Eldered, Mikael Lönn och LMK Ventures leder dessutom ett garanti­konsortium som täcker resterande delar av emissionen. Vi presenterar mer information kring förslaget i ett separat pressmeddelande och kallar till extra bolagsstämma den 12 september.

Andreas Bhagwani 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT 

Nettoomsättningen under det första halvåret uppgick till 44 (2 590) TSEK. Omsättningen under föregående år relaterar främst till den uppskalningsorder inom Drug Delivery som delvis levererades under första halvåret 2015. Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 44 (656) TSEK.

Rörelsens kostnader under det första halvåret ökade med 24 procent till 13 584 (10 953) TSEK. Ökningen relaterar främst till ökad produktion av kromatografimaterial och ett ökat antal anställda. Satsningen på Indien och egna kolonner har också bidragit till att öka kostnaderna. Kostnadsnivån i bolaget generellt har också ökat med anledning av listningen på AktieTorget under hösten 2015. Rörelsens kostnader under andra kvartalet ökade med 22 procent till 7 284 (5 973) TSEK.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till        -12 045 (-4 968) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -12 149 (-5 145) TSEK. Resultatförsämringen jämfört med föregående år utgörs i huvudsak av uteblivna intäkter från Drug Delivery och en generell kostnadsökning i bolaget som relaterar till uppskalning i produktionen av kromatografimaterial och att bolaget nu är listat på AktieTorget.

Medelantalet anställda under perioden uppgick till 19 (16), varav 12 (9) kvinnor och 7 (7) män. 

INVESTERINGAR, LIKVIDITET
OCH FINANSIELL STÄLLNING 

Den 30 juni 2016 uppgick de ackumulerade bokförda investeringarna för balanserade utgifter för forskning och utveckling till 7 482 (7 519) TSEK. Summan avser utvecklings-arbete relaterat till produkterna inom affärs­området Kromatografi.

Motsvarande värde för patentportföljen uppgick till 825 (758) TSEK varav merparten avser investeringar i patent och patent-ansökningar relaterade till affärsområdet Drug Delivery.

Investeringar i materiella anläggnings-tillgångar har i huvud­sak finansierats genom företagslån och tillväxtlån från Almi och uppgick på balansdagen till 1 935 (1 685) TSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under det första halvåret 2016 uppgick till
-11 397 (-5 761) TSEK, varav andra kvartalet
-5 974 (-4 448) TSEK.

Efter förändringar i rörelsekapital var kassaflödet under perioden -9 706 (-4 233) TSEK, och under kvartalet
-5 045 (-2 151) TSEK.

Likvida medel på balansdagen uppgick till 11 279 (2 014) TSEK. Under andra kvartalet inflöt likviden för det tillväxtlån för innovativa företag om 3,6 MSEK från Almi som bolaget beviljats. Eget kapital var 12 008 (3 016) TSEK.

Soliditeten uppgick till 50 (23) procent.

SÄSONGSEFFEKTER

Nanologica saknar signifikanta säsongs-variationer. 

TECKNINGSOPTIONER

Under tredje kvartalet 2015 emitterade Nanologica 148 395 teckningsoptioner i syfte att implementera ett incitamentsprogram för ledning och personal. Av dessa vidareöverläts 148 341 teckningsoptioner till VD, andra ledande befattningshavare och övriga anställda under fjärde kvartalet 2015 och första kvartalet 2016. Antalet utestående optioner är oförändrat under delårsperioden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Bolaget inledde stor satsning på kromatografi

Nanologica inledde i juni en stor satsning på kromatografi genom att bredda verksamheten till att även omfatta kolonner. Breddningen förväntas resultera i att Nanologica når en högre intjäning och starkare lönsamhet. Bolagets verksamhet har hittills varit fokuserad på att producera och sälja packningsmedia för analytisk kromatografi. Nu har avtal slutits med externa leverantörer om att packa kolonner med det egna packnings­mediet för att sälja dessa under eget varumärke.

Bolaget bildar säljbolag i Indien 

Bolaget bildar ett säljbolag genom ett joint venture med MR Sanghavi & Co. för försäljning av såväl egna som andras kromatografi­produkter i Indien. Nanologica kommer att äga 60 procent av bolaget som får namnet Nanghavi. Den indiska läkemdelsindustrin rankades år 2013 som den tredje största i världen sett till volym och den 14e sett till värde, enligt affärspublikationen Business Standard. Såväl internationella som lokala bolag verkar på marknaden och export sker till över 200 länder.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Styrelsen beslutar om nyemission

Styrelsen i Nanologica har beslutat om en nyemission om ca 22,7 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare, villkorat av godkännande från extra bolagsstämma den 12 september 2016.

Nya samarbetsavtal inom Drug Delivery

Bolaget har slutit samarbetsavtal med två kunder inom Drug Delivery. Det första projektet utförs tillsammans med GSK (GlaxoSmithKline) och avser utveckling av teknikplattformar för tidiga utvecklings­projekt medan det andra projektet, där detaljerna ännu inte är offentliggjorda, utförs på uppdrag av ett annat stort läkemedels­företag.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokförings­nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Mer om Bolagets redovisningsprinciper finns på sidorna 23-25 i Årsredovisningen för 2015. De redovisnings- och värderingsprinciper som har använts är oförändrade jämfört med dem som tillämpades 2015.

Belopp är uttryckta i TSEK och MSEK vilket i denna delårsrapport avser tusental svenska kronor och miljontal svenska kronor. Belopp inom parentes avser jämförelsesiffror föregående år.

Dotterbolaget Nanologica Pure Sàrls ställning och resultat saknar betydelse för bedöm­ningen av koncernens ställning och resultat varför delårsrapporteringen endast omfattar moderbolaget Nanologica AB (publ).

KOMMANDE FINANSIELL INFORMATION

Delårsrapport jan-sep             17 nov 2016

Bokslutskommuniké jan-dec 23 feb 2017

REVISORERNAS GRANSKNING

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Södertälje 26 augusti 2016

VD Andreas Bhagwani

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Andreas Bhagwani,
tel 070-316 17 02

KORT OM NANOLOGICA 

Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 19 medarbetare av tio nationaliteter och varav tio med doktorsgrad. För ytterligare information, besök www.nanologica.com. 

Ekonomichef Stina Elofsson,
tel 070-797 63 64

 

 

Denna information är sådan information som Nanologica AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2016.