Delårsrapport jan-jun 2019

PERIODEN I KORTHET 

FINANSIELL SAMMANFATTNING

· Nettoomsättningen uppgick till 5 237 TSEK (804), varav andra kvartalet 2 966 TSEK (386)
· Rörelsens kostnader uppgick till -16 239 TSEK (-12 428), varav andra kvartalet -8 984 TSEK (-6 597)
· Resultatet efter skatt uppgick till -8 182 TSEK (-11 430), varav andra kvartalet -5 014 TSEK (-6 160)
· Resultat per aktie var -0,49 SEK (-1,33), varav andra kvartalet -0,30 SEK (-0,49)
· Likvida medel uppgick på balansdagen till 8 683 TSEK (28 176)

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Anna-Karin Renström anställs som Director of Operations and Strategies
· Mattias Bengtsson väljs som ny styrelseledamot
· Nanologicas patent "Method for stem cell differentiation in vivo by delivery of morphogenes with mesoporous silica and corresponding pharmaceutical active ingredients” blir godkänt i USA
· Nanologica ingår avtal inom preparativ kromatografi och startar volymproduktion av silika

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Nanologica ingår avtal inom preparativ kromatografi och startar volymproduktion av silika

START AV VERKSAMHET INOM PREPARATIV KROMATOGRAFI

Ytterligare ett kvartal med tillväxt och ett avtal som transformerar Nanologicas affär.

Sommaren inleddes med det stora beslutet att starta volymproduktion av vår silika. Detta efter att vi i början av juli slutit ett långsiktigt avtal om leverans av preparativ kromatografimedia till kinesiska Yunbo Technology (Beijing) Co., vilka vi sedan tidigare har ett distributionsavtal gällande våra analytiska produkter med. Denna affär är en viktig milstolpe som transformerar bolaget. Vi har jobbat för den under en längre tid och det känns tryggt att nu ha både tecknat avtal med en kund och parallellt säkrat finansiering för de investeringar som uppskalningsprocessen kräver.

Avtalet mellan Nanologica och Yunbo löper över sex år (2021–2026) och innebär att vi ska leverera media för preparativ kromatografi till ett värde av cirka 128 MSEK och att Yunbo därmed blir exklusiv distributör för såväl våra analytiska som preparativa produkter i Kina.

Tekniköverföring för uppskalningsprocessen har pågått under en tid vilket kortat startsträckan till volymproduktion. Produktionen har nu startat med förväntad leverans av testmaterial under 2020 och de första kommersiella produkterna under 2021.

I och med detta startar vi nu på allvar vår resa inom preparativ kromatografi, ett område som vi bedömer kommer att kunna generera betydande lönsamhet för bolaget om några år. Arbetet med att ta in kunder i det preparativa segmentet har hämmats av att vi vare sig inte haft testmaterial eller möjlighet att erbjuda inspektion av produktionsanläggning. Med produktion igång bör rekryteringen av kunder kunna underlättas från 2020 och framåt. Mycket jobb återstår men vi ser väldigt ljust på de möjligheter volymproduktion av vår silika medför.

Den fortsatt kraftiga tillväxt som bolaget levererar under det andra kvartalet är oavhängig kontraktet om volymleveranser och hänförs både till analytisk kromatografi och drug development.

Nettoomsättningen ökade till 2 966 TSEK (386), vilket är bolagets hittills högsta för ett enskilt kvartal. Sett till rullande 12 månader visar vi en tillväxt om 162%. Kostnaderna har ökat jämfört med samma period föregående år som en direkt följd av ökad försäljning och således ökad produktion. Resultatet efter skatt för kvartalet förbättrades till -5 014 TSEK från -6 160 TSEK för samma period föregående år.

Inom analytisk kromatografi är det fortsatt Kina som står för den huvudsakliga försäljningen. Yunbo fortsätter att utveckla sin försäljningsorganisation och sitt nätverk av underdistributörer. De störningar i leveranser vi rapporterat om under första kvartalet har bestått också under andra kvartalet. Vi ser dock att de åtgärder som vidtagits biter och vi räknar med att leveransstörningarna ska minska väsentligt under det tredje kvartalet.

Starten av volymproduktion tillsammans med den kraftiga tillväxt vi upplever inom analytisk kromatografi har skapat ett behov av att förstärka bolagets leveransprocesser. För att möta detta behov har vi genomfört en omorganisation och anställt Anna-Karin Renström som Director of Operations and Strategies. Hennes roll blir att driva den strategiska utvecklingen av produktion samt inköps- och leveranskedja. Även styrelsen har förstärkts för att möta de kompetenskrav som tillväxten inom affärsområdet kromatografi medför. Mattias Bengtsson har valts in som ny styrelseledamot och hans stora erfarenhet av både preparativ och analytisk kromatografi från ledande positioner på Kromasil/AkzoNobel kommer att vara mycket värdefull.

Arbetet inom vårt andra affärsområde, drug development, fortgår och har bidragit till den tillväxt vi har haft under slutet av förra året och första halvan av detta år. Vi har genomfört projektet med AstraZeneca och inväntar nu deras respons och samarbetet med Vicore Pharma fortsätter enligt plan. I vårt eget projekt, NIC-001, återkommer vi inom kort med mer information.

Nu ser vi fram emot en intensiv och händelserik andra halva av 2019!

/Andreas Bhagwani, vd